MAPOWANIE JAKO METODA KREOWANIA INNOWACJI ORGANIZACYJNEJ

Elżbieta Szymańska

Streszczenie

Innowacje organizacyjne obejmują szereg działań dotyczących organizacji procesów lub sposobów organizacji sprzedaży, dystrybucji, magazynowania, współpracy z innymi firmami itp. Celem artykułu jest próba konstrukcji modelu procesu innowacyjnego kreującego innowację organizacyjną z wykorzystaniem metody mapowania. Budowa „drzewka logicznego” może być bardzo pomocna w analizie możliwości wprowadzenia innowacji i być wykorzystana przez przedsiębiorców przy poszukiwaniu nowych, inno-wacyjnych rozwiązań organizacyjnych. Pierwszym impulsem do poszukiwania innowacji organizacyjnej jest problem lub niespodziewany sukces przedsiębiorstwa. Zmiany orga-nizacyjne wydają się konieczne w tym drugim przypadku, gdy następuje gwałtowny rozwój ilościowy. Pociąga to za sobą konieczność podjęcia decyzji, które mają wpływ na dalszy rozwój firmy, dlatego ich trafność jest bardzo ważna już na etapie projektowa-nia zmian. Konstrukcja „drzewka logicznego” wprawdzie nie gwarantuje wykreowania innowacji organizacyjnej jednakże może w znaczącym stopniu przyczynić się do uspraw-nienia procesu innowacyjnego.

MAPPING AS A METHOD OF CREATING ORGANIZATIONAL INNOVATION

Summary

Organizational innovations include a range of activities relating to the organization of processes or manners of organizing the sale, distribution, storage, collaboration with other companies, etc. The purpose of this article is an attempt to design a model of the innovation process, to build organizational innovation using the method of mapping. Construction of "logical tree" can be very helpful in analyzing the possibility of introducing innovation. It can be used by entrepreneurs to find new, innovative organizational solutions. The first impulse is a problem or unexpected success of the company. Organizational changes may be required in the latter case, when a rapid quantitative growth. This implies the need to take decisions that have an impact on the further development of the company. Their accuracy is very important at the design stage of change. The construction of "logical tree", while not guaranteed creating organizational innovation, however, can significantly contribute to the improvement of the innovation process.

Elżbieta Szymanska.pdf