POSTĘP TECHNICZNY A POSTĘP GOSPODARCZY

Kazimierz Meredyk

Streszczenie

Podjęto problem postępującej, w latach 2005-2014, deprecjacji sektora B&R w Polsce, polegającej na spadku intensywności oraz jakości badań naukowych, wartości ich wdrożeń oraz jakości dydaktyki i upowszechniania wiedzy. Skutkiem utrzymywania się tych tendencji może być, w układzie strategicznym, spadek stopy postępu technicz-nego oraz trwałe obniżenie się dynamiki gospodarczej.
W związku z powyższym sformułowano i poddano weryfikacji hipotezę, że do obja-śnienia oraz rozwiązania podjętego problemu konieczny jest rozwój i doskonalenie metodologii badań naukowych. W dziedzinie nauk ekonomicznych powinno ono polegać na konsekwentnym oddzielaniu warstwy teoretycznej (modelowej) badań ekonomicznych od ich warstwy analityczno-empirycznej. W badaniach nad efektywnością gospoda-rowania oznacza to konieczność rozróżniania wirtualnej kategorii postępu technicznego oraz realnej kategorii postępu gospodarczego. Bowiem pierwsza z nich jest konstrukcją aprioryczną, elementem idealnego świata myśli, druga - wynikiem doświadczenia, rezulta-tem analizy ex post. Zamienne ich traktowanie prowadzi nieodwołalnie do błędów rzeczowych na poziomie analizy empirycznej oraz niespójności teorii.


THEORY AND THE ECONOMIC REALITY

Summary
The problem of increasing depreciation of the R&D sector in Poland during the period of 2005-2014 has been discussed. The depreciation in question is a result of a decline in the intensity and quality of scientific research as well as in the inefficiency of teaching methods and the system of promoting knowledge. As a result, we can observe some weakening of ties between theory and practice. In a strategic order, an unintentional result of these trends may give rise to a decline in the rate of technological advancement and a lasting decrease in economic dynamics.
In consideration of the above, a hypothesis has been formulated and verified that elucidating and solving the above-mentioned problem requires a development of methodology of scientific research. In the area of economic sciences it should depend on consistent separation of the theoretical (model) aspect of economic research from its analytical and empirical aspect. In research on the effectiveness of business this means that we need to distinguish between virtual category of technological advancement and real category of economic progress. Treating these two categories interchangeably will definitely lead to both an inconsistency of theory and methodological errors on the level of an empirical analysis.

Kazimierz Meredyk.pdf