CZYSTSZA PRODUKCJA SPOSOBEM REALIZACJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Ewa Mazur-Wierzbicka

Streszczenie

W artykule postawiono następującą tezę: Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw wyraża się m.in. w podejmowanych przez nie działaniach prośrodowiskowych, wśród których istotne miejsce zajmuje Czystsza Pro-dukcja. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia idei Czystszej Produkcji w funkcjo-nowaniu przedsiębiorstw. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowano układ pracy. W pracy przybliżono istotę Czystszej Produkcji, funkcjonowanie progra-mu Czystszej Produkcji w przedsiębiorstwach oraz korzyści jakie uzyskują przedsię-biorstwa działające według standardów CP.

 CLEANER PRODUCTION METHOD OF IMPLEMENTATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ENTERPRISE

Summary

Industry is in the greatest degree responsible for the deteriorated quality of the environment. The holistic approach to production aims at prevention of environmental pollution and wastes. It begins at the stage of project design, through production phase and recycling possibilities. Technical dimension is especially devoted to look for products or technologies which are material-saving, energy-efficient and no-waste. The aim of the article is to present Cleaner Production for introducing the principle of sustainable development into industrial plants.

Mazur-Wierzbicka.pdf