Przedsiębiorstwo & Finanse 2015/2 (9)

 ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

POSTĘP TECHNICZNY A POSTĘP GOSPODARCZY

Kazimierz Meredyk

Streszczenie

Podjęto problem postępującej, w latach 2005-2014, deprecjacji sektora B&R w Polsce, polegającej na spadku intensywności oraz jakości badań naukowych, wartości ich wdrożeń oraz jakości dydaktyki i upowszechniania wiedzy. Skutkiem utrzymywania się tych tendencji może być, w układzie strategicznym, spadek stopy postępu technicz-nego oraz trwałe obniżenie się dynamiki gospodarczej.
W związku z powyższym sformułowano i poddano weryfikacji hipotezę, że do obja-śnienia oraz rozwiązania podjętego problemu konieczny jest rozwój i doskonalenie metodologii badań naukowych. W dziedzinie nauk ekonomicznych powinno ono polegać na konsekwentnym oddzielaniu warstwy teoretycznej (modelowej) badań ekonomicznych od ich warstwy analityczno-empirycznej. W badaniach nad efektywnością gospoda-rowania oznacza to konieczność rozróżniania wirtualnej kategorii postępu technicznego oraz realnej kategorii postępu gospodarczego. Bowiem pierwsza z nich jest konstrukcją aprioryczną, elementem idealnego świata myśli, druga - wynikiem doświadczenia, rezulta-tem analizy ex post. Zamienne ich traktowanie prowadzi nieodwołalnie do błędów rzeczowych na poziomie analizy empirycznej oraz niespójności teorii.


THEORY AND THE ECONOMIC REALITY

Summary
The problem of increasing depreciation of the R&D sector in Poland during the period of 2005-2014 has been discussed. The depreciation in question is a result of a decline in the intensity and quality of scientific research as well as in the inefficiency of teaching methods and the system of promoting knowledge. As a result, we can observe some weakening of ties between theory and practice. In a strategic order, an unintentional result of these trends may give rise to a decline in the rate of technological advancement and a lasting decrease in economic dynamics.
In consideration of the above, a hypothesis has been formulated and verified that elucidating and solving the above-mentioned problem requires a development of methodology of scientific research. In the area of economic sciences it should depend on consistent separation of the theoretical (model) aspect of economic research from its analytical and empirical aspect. In research on the effectiveness of business this means that we need to distinguish between virtual category of technological advancement and real category of economic progress. Treating these two categories interchangeably will definitely lead to both an inconsistency of theory and methodological errors on the level of an empirical analysis.

Kazimierz Meredyk.pdf

MAPOWANIE JAKO METODA KREOWANIA INNOWACJI ORGANIZACYJNEJ

Elżbieta Szymańska

Streszczenie

Innowacje organizacyjne obejmują szereg działań dotyczących organizacji procesów lub sposobów organizacji sprzedaży, dystrybucji, magazynowania, współpracy z innymi firmami itp. Celem artykułu jest próba konstrukcji modelu procesu innowacyjnego kreującego innowację organizacyjną z wykorzystaniem metody mapowania. Budowa „drzewka logicznego” może być bardzo pomocna w analizie możliwości wprowadzenia innowacji i być wykorzystana przez przedsiębiorców przy poszukiwaniu nowych, inno-wacyjnych rozwiązań organizacyjnych. Pierwszym impulsem do poszukiwania innowacji organizacyjnej jest problem lub niespodziewany sukces przedsiębiorstwa. Zmiany orga-nizacyjne wydają się konieczne w tym drugim przypadku, gdy następuje gwałtowny rozwój ilościowy. Pociąga to za sobą konieczność podjęcia decyzji, które mają wpływ na dalszy rozwój firmy, dlatego ich trafność jest bardzo ważna już na etapie projektowa-nia zmian. Konstrukcja „drzewka logicznego” wprawdzie nie gwarantuje wykreowania innowacji organizacyjnej jednakże może w znaczącym stopniu przyczynić się do uspraw-nienia procesu innowacyjnego.

MAPPING AS A METHOD OF CREATING ORGANIZATIONAL INNOVATION

Summary

Organizational innovations include a range of activities relating to the organization of processes or manners of organizing the sale, distribution, storage, collaboration with other companies, etc. The purpose of this article is an attempt to design a model of the innovation process, to build organizational innovation using the method of mapping. Construction of "logical tree" can be very helpful in analyzing the possibility of introducing innovation. It can be used by entrepreneurs to find new, innovative organizational solutions. The first impulse is a problem or unexpected success of the company. Organizational changes may be required in the latter case, when a rapid quantitative growth. This implies the need to take decisions that have an impact on the further development of the company. Their accuracy is very important at the design stage of change. The construction of "logical tree", while not guaranteed creating organizational innovation, however, can significantly contribute to the improvement of the innovation process.

Elżbieta Szymanska.pdf

PRAKTYKA ISLAMSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO W MALEZJI

Munir Al-Kaber

Streszczenie

Artykuł składa się z pięciu części, w tym wstępu. Część 2 przedstawia ogólne zasady i rozwój bankowości islamskiej. Część 3 opisuje powstanie i funkcjonowanie bankowości islamskiej w Malezji. W części 4 zawarte zostały techniki finansowe stosowane w bankowości islamskiej w Malezji. Ostatnia część zawiera podsumowanie.

 PRACTICE ISLAMIC OF BANKING SYSTEM IN MALAYSIA

Summary
The article consists of five parts, including introduction. Section 2 presents the general principles and the development of Islamic banking. Section 3 describes the creation and functioning of Islamic banking in Malaysia. In section 4 were included financial techniques used in Islamic banking in Malaysia. The last contains summary.

Munir Al-Kaber.pdf

CZYSTSZA PRODUKCJA SPOSOBEM REALIZACJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Ewa Mazur-Wierzbicka

Streszczenie

W artykule postawiono następującą tezę: Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw wyraża się m.in. w podejmowanych przez nie działaniach prośrodowiskowych, wśród których istotne miejsce zajmuje Czystsza Pro-dukcja. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia idei Czystszej Produkcji w funkcjo-nowaniu przedsiębiorstw. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowano układ pracy. W pracy przybliżono istotę Czystszej Produkcji, funkcjonowanie progra-mu Czystszej Produkcji w przedsiębiorstwach oraz korzyści jakie uzyskują przedsię-biorstwa działające według standardów CP.

 CLEANER PRODUCTION METHOD OF IMPLEMENTATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ENTERPRISE

Summary

Industry is in the greatest degree responsible for the deteriorated quality of the environment. The holistic approach to production aims at prevention of environmental pollution and wastes. It begins at the stage of project design, through production phase and recycling possibilities. Technical dimension is especially devoted to look for products or technologies which are material-saving, energy-efficient and no-waste. The aim of the article is to present Cleaner Production for introducing the principle of sustainable development into industrial plants.

Mazur-Wierzbicka.pdf

STRUCTURAL ANALYSIS OF COMPETITION IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

Iuliia Petelkina

Summary

This article presents the theoretical background for evaluating competition on the market of banking services. The main approaches and methods to its calculation are analyzed. Also this paper displays results of research of the competition in the banking sector using nonstructural approaches, including calculation of Herfindahl-Hirschman index, concentration ratio of three and ten largest banks, dispersion, Hall-Tideman (Rosenbluth) index, the ratio of relative concentration and entropy for Ukrainian market of deposit accounts and loans to individuals and corporate clients. The results can be implemented in practical use which is very actual in the modern economic conditions.

Juliia Petelkina.pdf

REGULATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Mykhailo Gedz

Summary

The purpose of the study is to develop suggestions to improve the government structural policies in the economic sphere.
World experience shows that during the restructuring the role of government in regulating the economy is growing. Its high effectiveness in practice has been proven by the approach, according to which structural changes in the country should start from primary industries. Export revenues of those industries are specifically used for the modernization of industries following next in the technological chain, and the expansion of high-tech production.
High and stable results were achieved in economic development of those countries, which pursued the policy of dosed liberalism. This enabled them to not only maintain the current level of domestic production, but also improve its international competitiveness according to the principles of dynamic (not static) comparative advantages.
The current technologies in Ukrainian government and public administration are not effective and seem to be inappropriate. Result of comprehensive liberalization and loss of control over economy was the lack of a meaningful strategy during the transformation of the national economy. Accordingly, at the level of individual enterprises in the region there is no strategic vision of the problems. Thus, during the years of reform there emerged an objective conflict between strategic management (which is missing) and operational management. This point of view makes it impossible to answer the question, which of the many options offered by structural reform has a historical perspective, also this point of view contradicts to all experience about ways to get out of structural crisis.
Studying the experience of implementation of structural change in many countries has shown that despite the theoretical recognition of monetarism as the primary and most effective means of resolving most of the economic problems, and despite the long and strong market traditions in most developed countries, during the period of structural changes and the formulation of targeted structural changes, the role of state becomes more significant, the government structural policy is actively used, the main objective of which is to accelerate the transition from recession of production to growth and improve national competitiveness at the global level.
The main areas of mechanism of structural policy implementation in Ukraine should be: 1) optimization of sectoral and technological structure of the economy 2) providing progressive structural changes by means of organization of investment breakthrough. Only in terms of the investment boom by creating own innovative products and supporting demand for those products, there may be progressive structural changes.
The efficient implementation of structural changes in the economy of Ukraine, which is a set of measures aimed at restoring the sphere of material production and diversification of the real economy sector, is not possible without deliberate government regulation.
Mykhailo Gedz.pdf