DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Bartłomiej Vytlacil

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na rozwój rynku obligacji korporacyjnych w ramach regulowanego rynku Catalyst. Według tezy autora rozwój regulowanego rynku obligacji korporacyjnych w Polsce jest silnie uzależniony od sytuacji na krajowym rynku kredytów bankowych. Na dynamikę rozwoju rynku obligacji korporacyjnych wpływają czynniki związane z polityką kredytową banków oraz popyt na kredyty bankowe ze strony kredytobiorców. Autor weryfikuje hipotezy za pomocą modelu ekonometrycznego wykorzystującego metodę regresji liniowej obejmującego analizę 5 zmiennych egzogenicznych w n=18 okresach badanych. Źródłem danych empirycznych wykorzystanych w modelu są statystyki kwartalne Giełdy Papierów Wartościowych z rynku Catalyst.

 CORPORATE BONDS MARKET GROWTH DETERMINANTS

Summary

The aim of this article is analysis of the regulated polish corporate bonds market “Catalyst” growth factors. According the author’s hypothesis the growth of the corporate bonds market in Poland is highly defendant on the situation on domestic bank credit market. The dynamics of the development of the corporate bond market is driven by factors associated with the banks credit policy of and the demand for loans from borrowers. Author verifies his hypothesis using the regression model analyzing 5 variables within 18 periods. The source of empirical data used in the model are quarterly statistics Stock Exchange of Catalyst.

Vytlacil.pdf