DWUWYMIAROWY KOD MATRYCOWY JAKO NOWOCZESNA METODA AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI PRODUKTÓW

Marcin Cywiński

Streszczenie

Możliwość kodowania dużych ilości informacji na ograniczonej powierzchni przedmiotów jest możliwe z użyciem kodów dwuwymiarowych (2D). Znajdują one istotne zastosowanie w kontroli jakości w procesach przemysłowych technikami wizyjnymi. Obecnie w transporcie kody dwuwymiarowe są wykorzystywane jedynie w systemach zarządzania dokumentacją spedycyjną przemieszczanych ładunków. Możliwość nanoszenia kodu bezpośrednio na znakowany przedmiot i doskonalenie technik tworzenia i odczytu kodów dwuwymiarowych jest alternatywą dla tradycyj-nych kodów kreskowych. W artykule przedstawiono metody tworzenia i różnice w zastosowaniach wykorzystania systemu kodów do automatycznej identyfikacji produktów, ze szczególnym uwzględnieniem dwuwymiarowych matrycowych kodów kreskowych, oraz ich szerokie możliwości zastosowania w praktyce gospodarczej.

THE TWO-DIMENSIONAL MATRIX CODE AS THE MODERN METHOD OF THE AUTOMATIC IDENTIFICATION OF PRODUCTS

Summary

Coding large amounts of information in a limited area of objects is possible using the two-dimensional code (2D). They are important application in quality control in industrial processes visionary techniques. Currently, two-dimensional transport codes are used only for document management systems shipped freight forwarding. The possibility of application code directly on the tagged object and improvement of techniques for creating and reading two-dimensional codes is an alternative To traditional bar codes. This article shows you how to create and differences in applications using a system of codes to automatically identify products with particular emphasis on two-dimensional matrix bar codes and their wide range of applications in business practice

Cywinski.pdf