ASPEKTY EKONOMICZNE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Piotr Musiał

 Streszczenie

Współcześnie, energia elektryczna jest podstawowym źródłem pozyskiwania energii do urządzeń tak w indywidualnych gospodarstwach domowych jak i zakła-dach produkcyjnych. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki bez energii elektrycznej.
Artykuł stanowi próbę analizy statusu ekonomicznego odbiorców finalnych na rynku obrotu energią, poprzez pryzmat bezpieczeństwa energetycznego. Po krótkiej charakterystyce przyjętej przez władze polityki energetycznej Polski na najbliższe kilkanaście lat oraz prawnej ochrony konsumentów energii elektrycznej, przedsta-wione zostały podstawowe źródła mające znaczenie dla pułapu cen na rynku energe-tycznym w Polsce.


ECONOMICAL ASPECTS OF ENERGETIC SAFETY FOR CONSUMERS OF ELECTRIC ENERGY

Summary

Nowadays, electric energy is a basic source to Use appliance both in housholds and factory units. It is difficult today to imagine society and economy without electric energy.
An article poses an analysis the economical status financial consignees on the market through the prism of electrical safety. After short characteristic which was made by power of electric politics for the next dozen of years and security for consumers of electric energy, there were presented the main sources which are significant for prices on the electric market in Poland.

Musial.pdf