Przedsiębiorstwo & Finanse 2015/1 (8)

 

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Bartłomiej Vytlacil

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na rozwój rynku obligacji korporacyjnych w ramach regulowanego rynku Catalyst. Według tezy autora rozwój regulowanego rynku obligacji korporacyjnych w Polsce jest silnie uzależniony od sytuacji na krajowym rynku kredytów bankowych. Na dynamikę rozwoju rynku obligacji korporacyjnych wpływają czynniki związane z polityką kredytową banków oraz popyt na kredyty bankowe ze strony kredytobiorców. Autor weryfikuje hipotezy za pomocą modelu ekonometrycznego wykorzystującego metodę regresji liniowej obejmującego analizę 5 zmiennych egzogenicznych w n=18 okresach badanych. Źródłem danych empirycznych wykorzystanych w modelu są statystyki kwartalne Giełdy Papierów Wartościowych z rynku Catalyst.

 CORPORATE BONDS MARKET GROWTH DETERMINANTS

Summary

The aim of this article is analysis of the regulated polish corporate bonds market “Catalyst” growth factors. According the author’s hypothesis the growth of the corporate bonds market in Poland is highly defendant on the situation on domestic bank credit market. The dynamics of the development of the corporate bond market is driven by factors associated with the banks credit policy of and the demand for loans from borrowers. Author verifies his hypothesis using the regression model analyzing 5 variables within 18 periods. The source of empirical data used in the model are quarterly statistics Stock Exchange of Catalyst.

Vytlacil.pdf

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ

Mariusz Rafało

 Streszczenie

Artykuł porusza tematykę biznesowego wykorzystania technologii informatycznych w organizacji. Zwrócono uwagę na systemy klasy Business Intelligence oraz ich rolę w procesach związanych z zarządzaniem danymi, informacją i wiedzą. Na gruncie teorii zasobowej opracowana została koncepcja wykorzystania systemów Business Intelligence w organizacji.

BUSINESS USAGE MODEL OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

Summary

This paper discusses the issues of business use of information technology in organi-zations. It describes Business Intelligence systems and their role in processes related to data, information and knowledge management. On the basis of resource based view of the organization, a concept of business usage of Business Intelligence sys-tem is proposed.

Rafalo.pdf

MODELING OF CORRELATIONS BETWEEN CORRUPTION, UNEMPLOYMENT, PERSONAL COMPETENCE AND PRODUCTIVITY

Oleg Pidkhomnyi

 Summary

The author proposes a model of correlations between corruption, unemployment, competence, productivity. There is found that a high share of incompetent and corrupt officials adversely affects the unemployment rate, and their ability to distribute the goods illegally reduce productivity. The model which is considered in the article will allow to analyze the impact of corruption on some economic indicators more accurately.

Pidkhomnyi.pdf

DWUWYMIAROWY KOD MATRYCOWY JAKO NOWOCZESNA METODA AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI PRODUKTÓW

Marcin Cywiński

Streszczenie

Możliwość kodowania dużych ilości informacji na ograniczonej powierzchni przedmiotów jest możliwe z użyciem kodów dwuwymiarowych (2D). Znajdują one istotne zastosowanie w kontroli jakości w procesach przemysłowych technikami wizyjnymi. Obecnie w transporcie kody dwuwymiarowe są wykorzystywane jedynie w systemach zarządzania dokumentacją spedycyjną przemieszczanych ładunków. Możliwość nanoszenia kodu bezpośrednio na znakowany przedmiot i doskonalenie technik tworzenia i odczytu kodów dwuwymiarowych jest alternatywą dla tradycyj-nych kodów kreskowych. W artykule przedstawiono metody tworzenia i różnice w zastosowaniach wykorzystania systemu kodów do automatycznej identyfikacji produktów, ze szczególnym uwzględnieniem dwuwymiarowych matrycowych kodów kreskowych, oraz ich szerokie możliwości zastosowania w praktyce gospodarczej.

THE TWO-DIMENSIONAL MATRIX CODE AS THE MODERN METHOD OF THE AUTOMATIC IDENTIFICATION OF PRODUCTS

Summary

Coding large amounts of information in a limited area of objects is possible using the two-dimensional code (2D). They are important application in quality control in industrial processes visionary techniques. Currently, two-dimensional transport codes are used only for document management systems shipped freight forwarding. The possibility of application code directly on the tagged object and improvement of techniques for creating and reading two-dimensional codes is an alternative To traditional bar codes. This article shows you how to create and differences in applications using a system of codes to automatically identify products with particular emphasis on two-dimensional matrix bar codes and their wide range of applications in business practice

Cywinski.pdf

ASPEKTY EKONOMICZNE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Piotr Musiał

 Streszczenie

Współcześnie, energia elektryczna jest podstawowym źródłem pozyskiwania energii do urządzeń tak w indywidualnych gospodarstwach domowych jak i zakła-dach produkcyjnych. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki bez energii elektrycznej.
Artykuł stanowi próbę analizy statusu ekonomicznego odbiorców finalnych na rynku obrotu energią, poprzez pryzmat bezpieczeństwa energetycznego. Po krótkiej charakterystyce przyjętej przez władze polityki energetycznej Polski na najbliższe kilkanaście lat oraz prawnej ochrony konsumentów energii elektrycznej, przedsta-wione zostały podstawowe źródła mające znaczenie dla pułapu cen na rynku energe-tycznym w Polsce.


ECONOMICAL ASPECTS OF ENERGETIC SAFETY FOR CONSUMERS OF ELECTRIC ENERGY

Summary

Nowadays, electric energy is a basic source to Use appliance both in housholds and factory units. It is difficult today to imagine society and economy without electric energy.
An article poses an analysis the economical status financial consignees on the market through the prism of electrical safety. After short characteristic which was made by power of electric politics for the next dozen of years and security for consumers of electric energy, there were presented the main sources which are significant for prices on the electric market in Poland.

Musial.pdf