ZJAWISKO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – TEMPO ZMIAN I TENDENCJE

Jolanta Wojnar


Streszczenie

W pierwszej części opracowanie skoncentrowano się na przybliżeniu kwestii terminologicznych upadłości i bankructwa przedsiębiorstw. Kolejno, za pomocą modeli trendu przedstawiono zmiany tendencji oraz tempo procesu upadłości na przestrzeni kilkunastu lat. Analizowano strukturę postępowań upadłościowych w Polsce oraz natężenie tego zjawiska w poszczególnych branżach i regionach.

 

PHENOMENON OF CORPORATE BANKRUPTCIES IN POLAND – THE RATE OF CHANGES AND TENDENCIES

Summary

First part of the paper concentrates on defining terminological issues connected with bankruptcy and corporate bankruptcy. The next part using trend models presents changes in the tendencies and the pace of the process of bankruptcy over the span of ten to twenty years. The last part analyses the structure of bankruptcy procedures in Poland and the scale of that phenomenon in particular branches and regions.

czasopismo PF nr 4-2014.pdf, s. 66