ZMIANY W STRUKTURZE EKSPORTU POLSKI W LATACH 2000-2012

Joanna Bogna Zielińska


Streszczenie

Celem artykułu jest analiza zmian strukturalnych w eksporcie Polski w latach 2000-2012 z uwzględnieniem grup towarowych klasyfikacji SITC, udziału czynników produkcji i poziomu zaawansowania technologicznego produktów eksportowanych. Zmiany struktury eksportu pozwolą na ocenę kierunku, w którym zmierza jego konkurencyjność. Ocena konkurencyjności eksportu Polski zostanie przeprowadzona w oparciu o przewagi konkurencyjne w wymianie handlowej z Unią Europejską.

 

 STRUCTURAL CHANGES IN POLISH EXPORT IN 2000-2012

Summary

The aim of the article is to analyze structural changes in Polish export in 2000-2012 in the context of SITC commodity groups, factor endowment and technology intensity of exported goods. Analysis of structural changes in export allows to evaluate patterns of its competitiveness. Evaluation of polish export competitiveness is conducted on the basis of revealed comparative advantages in trade with the European Union

czasopismo PF nr 4-2014.pdf, 51