EKONOMICZNE I SPOŁECZNE PRZESŁANKI DLA TWORZENIA MODELI SYSTEMOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W KRAJACH EUROPEJSKICH

Piotr Musiał


Streszczenie

Zdrowie i życie każdej osoby stanowi istotną wartość dla niej samej, ale również należy spojrzeć na tę problematykę poprzez optykę życia społecznego. Zasadniczym celem każdego systemu opieki medycznej jest utrzymanie w dobrej kondycji zdrowotnej każdego członka populacji. Jednakże takie problemy jak choroba czy starość nie mogą się znaleźć poza horyzontem zainteresowań społeczeństwa. Opieka medyczna wymaga szczególnych nakładów we współczesnych społeczeństwach. Artykuł stanowi próbę znalezienia wspólnej płaszczyzny dla dwóch, pozornie odległych od siebie, nurtów w poszukiwaniu optymalnych, systemowych modeli opieki zdrowotnej. Społeczne zapotrzebowanie na opiekę medyczną i oczekiwania ludzi stają w pozornym zderzeniu z regułami ekonomicznymi. Poprzez analizę systemów opieki funkcjonujących na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem europejskich systemowych modeli opieki medycznej, autor próbuje wskazać na pozorną jedynie kolizję pomiędzy społecznymi oczekiwaniami, związanymi z funkcjonowaniem opieki medycznej, a jednoznacznymi zasadami rządzącymi mechanizmami ekonomicznymi także w zakresie zdrowia i życia ludzkiego.

 

ECONOMICAL AND SOCIAL PREMISES FOR MAKING HEALTH CARE’S MODEL IN EUROPEAN COUNTRIES

Summary

Health and life are the most important values for everyone but also it is worth to look at this aspect from society point of view. The main aim of health care is to keep  people in good health condition. However, problems like diseases or  old age should not be beside the society’s attention.  Health care requires particular impressions in modern society. The article accounts for the test to look for common ground for streams to find out systemic models of health care. Demand for health care and people’s expectations tend are not equal in comparison with economical rules. Through the analysis, the author wants to prove the apparent overlap between people’s expectations connect with working health care and the rules of economical works also in aspect of health and human’s life.

czasopismo PF nr 4-2014.pdf, p. 14