Przedsiębiorstwo & Finanse 2014/4 (7)

 

Recenzenci w roku 2014

prof. zw. dr hab. Dorota Elżbieta Korenik

dr hab. Krzysztof Borowski, prof. SGH

dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

prof. S. A. Matskevich

prof. N. S. Sheleg

 

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

ZJAWISKO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – TEMPO ZMIAN I TENDENCJE

Jolanta Wojnar


Streszczenie

W pierwszej części opracowanie skoncentrowano się na przybliżeniu kwestii terminologicznych upadłości i bankructwa przedsiębiorstw. Kolejno, za pomocą modeli trendu przedstawiono zmiany tendencji oraz tempo procesu upadłości na przestrzeni kilkunastu lat. Analizowano strukturę postępowań upadłościowych w Polsce oraz natężenie tego zjawiska w poszczególnych branżach i regionach.

 

PHENOMENON OF CORPORATE BANKRUPTCIES IN POLAND – THE RATE OF CHANGES AND TENDENCIES

Summary

First part of the paper concentrates on defining terminological issues connected with bankruptcy and corporate bankruptcy. The next part using trend models presents changes in the tendencies and the pace of the process of bankruptcy over the span of ten to twenty years. The last part analyses the structure of bankruptcy procedures in Poland and the scale of that phenomenon in particular branches and regions.

czasopismo PF nr 4-2014.pdf, s. 66

ZMIANY W STRUKTURZE EKSPORTU POLSKI W LATACH 2000-2012

Joanna Bogna Zielińska


Streszczenie

Celem artykułu jest analiza zmian strukturalnych w eksporcie Polski w latach 2000-2012 z uwzględnieniem grup towarowych klasyfikacji SITC, udziału czynników produkcji i poziomu zaawansowania technologicznego produktów eksportowanych. Zmiany struktury eksportu pozwolą na ocenę kierunku, w którym zmierza jego konkurencyjność. Ocena konkurencyjności eksportu Polski zostanie przeprowadzona w oparciu o przewagi konkurencyjne w wymianie handlowej z Unią Europejską.

 

 STRUCTURAL CHANGES IN POLISH EXPORT IN 2000-2012

Summary

The aim of the article is to analyze structural changes in Polish export in 2000-2012 in the context of SITC commodity groups, factor endowment and technology intensity of exported goods. Analysis of structural changes in export allows to evaluate patterns of its competitiveness. Evaluation of polish export competitiveness is conducted on the basis of revealed comparative advantages in trade with the European Union

czasopismo PF nr 4-2014.pdf, 51

 

THE ROLE OF INTERNATIONAL RESERVES IN OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF EXTERNAL DEBT POLICY OF UKRAINE

Halyna Stebliy, Julia Pynzenyk


Summary

This paper assesses the role of international reserves in the management of government debt of Ukraine. The reasons for rapid decrease in foreign exchange reserves and the increased insolvency risk in relation to repayment of government debt have been analyzed. Strategic guidelines for the government debt management policy of Ukraine have been defined.

czasopismo PF nr 4-2014.pdf, p. 43

PROPERTY AND ITS USE WITHIN BUSINESS ACTIVITIES OF REGIONAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES IN SLOVAKIA

Slavka Sedláková, Zlata Vaľovská


Summary

A higher territorial unit, or a self-governing region, as a regional level of the local self-government, fulfils a number of obligatory and facultative competences, whereas the execution of individual tasks requires a sufficient property base. Efficient use of the property owned by a local authority is mainly related to the provision of public benefits, but it should also be aimed at acquisition of supplementary resources for their budgets. The objective of this paper is to assess, on the basis of the data obtained from balance sheets and final accounts of higher territorial units in the SlovakRepublic from the period of years 2008 to 2012, the impact of the property structure and volume on the earnings coming from the property ownership and business activities. The results confirm a positive relation between the value of non-current assets and earnings from the property ownership and business activities of the self-governing regions.

 czasopismo PF nr 4-2014.pdf, p. 30

EKONOMICZNE I SPOŁECZNE PRZESŁANKI DLA TWORZENIA MODELI SYSTEMOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W KRAJACH EUROPEJSKICH

Piotr Musiał


Streszczenie

Zdrowie i życie każdej osoby stanowi istotną wartość dla niej samej, ale również należy spojrzeć na tę problematykę poprzez optykę życia społecznego. Zasadniczym celem każdego systemu opieki medycznej jest utrzymanie w dobrej kondycji zdrowotnej każdego członka populacji. Jednakże takie problemy jak choroba czy starość nie mogą się znaleźć poza horyzontem zainteresowań społeczeństwa. Opieka medyczna wymaga szczególnych nakładów we współczesnych społeczeństwach. Artykuł stanowi próbę znalezienia wspólnej płaszczyzny dla dwóch, pozornie odległych od siebie, nurtów w poszukiwaniu optymalnych, systemowych modeli opieki zdrowotnej. Społeczne zapotrzebowanie na opiekę medyczną i oczekiwania ludzi stają w pozornym zderzeniu z regułami ekonomicznymi. Poprzez analizę systemów opieki funkcjonujących na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem europejskich systemowych modeli opieki medycznej, autor próbuje wskazać na pozorną jedynie kolizję pomiędzy społecznymi oczekiwaniami, związanymi z funkcjonowaniem opieki medycznej, a jednoznacznymi zasadami rządzącymi mechanizmami ekonomicznymi także w zakresie zdrowia i życia ludzkiego.

 

ECONOMICAL AND SOCIAL PREMISES FOR MAKING HEALTH CARE’S MODEL IN EUROPEAN COUNTRIES

Summary

Health and life are the most important values for everyone but also it is worth to look at this aspect from society point of view. The main aim of health care is to keep  people in good health condition. However, problems like diseases or  old age should not be beside the society’s attention.  Health care requires particular impressions in modern society. The article accounts for the test to look for common ground for streams to find out systemic models of health care. Demand for health care and people’s expectations tend are not equal in comparison with economical rules. Through the analysis, the author wants to prove the apparent overlap between people’s expectations connect with working health care and the rules of economical works also in aspect of health and human’s life.

czasopismo PF nr 4-2014.pdf, p. 14

CAPITAL FORMATION IN THE ECONOMIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ITS MAIN DETERMINANTS: TWENTY YEARS' EXPERIENCE

Yuriy Bilenko


Summary

Defined macroeconomic and institutional factors attracting significant flows of foreign direct investment in the economies of Central and Eastern Europe and performed an econometric estimation of their influence for 15 countries during 1991 - 2011 based on panel regression with random effects. Foreign direct investment in CEE countries is horizontal in nature and focus on the scale of the domestic market. Statistically significant also are next variables: economic growth, reducing the budget deficit, reducingthe difference between deposit and loan rates. Some differentiation is observed between the Member States of the European Union and European post-Soviet countries The analysis of the impact of domestic and foreign investment on economic growth in CEE countries, certainly reduce the effectiveness of FDI. Welfare and development of the internal market - the main factor in FDI inflows to the post-socialist CEE countries; foreign direct investment in post-Soviet countries is mostly speculative and does not contribute to lower interest rates, to improve fiscal balance.

czasopismo PF nr 4-2014.pdf, p. 7