MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI. UMOWA O USŁUGĘ BUDOWLANĄ

Łukasz Malinowski

 Streszczenie

Referat przedstawia uwarunkowania wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1606/2002 z 19 lipca 2002 oraz powiązań z ustawą o rachunkowości. Dokument ma za zadanie przedstawić również praktyczne zastosowanie wytycznych przy realizacji kontraktów budowlanych oraz podpowiedzieć, jakie pozycje należy uznawać za koszty umowy, czy też w jaki sposób można zmieniać przychód.

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD.
CONSTRUCTION CONTRACTS

Summary

This paper displays the conditions derived from Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council, July 19th 2002, and ties to the Accounting Act. Also, the document depicts the practical applications of guidelines during the implementation of construction work contracts and hints to which items should be described as contract costs or in what way can the income be altered.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, s. 70