OCENA POZIOMU RYZYKA KREDYTOWEGO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKA SZKODOWOŚCI NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH

Michał Król

Streszczenie

Obecnie najbardziej powszechną miarą oceny ryzyka kredytowego banku spółdzielczego jest współczynnik szkodowości portfela kredytowego. Konstrukcja tego wskaźnika może implikować wiele niepożądanych działań banków, które na różne sposoby dążą do obniżenia poziomu tego współczynnika. Niniejsze opracowanie przedstawia krytyczną ocenę budowy niniejszego wskaźnika i stara się wykazać nieefektywność tej miary. Krytyce poddano również same działania banków spółdzielczych, które zmierzają wyłącznie do uzyskania satysfakcjonującego poziomu wskaźnika szkodowości, nie bacząc na możliwe dalsze implikacje podejmowanych przez siebie czynności, w tym faktyczny wzrost poziomu ryzyka kredytowego.

 

ASSESSMENT OF THE CREDIT RISK OF COOPERATIVE BANKS
ON THE BASIS OF THE LOSS RATIO ON LOANS AND ADVANCES

Summary

Currently, the most common measure of credit risk of a cooperative banks is loss ratio of the loan portfolio. The construction of this index may imply many adverse reactions of banks, which in various ways seek to reduce the level of this factor. This article presents a critical assessment of the construction of this index, and tries to demonstrate the ineffectiveness of the measure. Critique was also subjected to the operations of cooperative banks, which seek only to achieve a satisfactory level of loss ratio, regardless of possible further implications of actions taken by them, including the actual increase in the level of credit risk.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, s. 59