FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO SPOSÓB EKSPANSJI FIRM POLSKICH NA RYNKI ZAGRANICZNE

Edward Hościłowicz

Streszczenie

Fuzje i przejęcia stanowią jeden z podstawowych kierunków międzynarodowej ekspansji firm. Zagraniczne fuzje i przejęcia dokonywane przez polskie firmy są stosunkowo młodym kierunkiem rozwoju. Wzrost ich liczby zbiega się w czasie z przy-
stąpieniem Polski do UE. Zniesiono wówczas szereg barier utrudniających inwestycje
kapitałowe, a obszar krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich został objęty jednolitymi regułami wspólnego rynku.

Fuzje i przejęcia zrealizowane przez firmy polskie na rynkach zagranicznych zakończyły się w większości przypadków sukcesami. Przypadki przejęć nietrafionych były odosobnione. Rezultat taki jest wynikiem jasno zdefiniowanych celów i strategii przejęć. Przeprowadzone badania potwierdziły ścisły związek dokonanych fuzji i przejęć z podstawową działalnością firm. Firmy przejmujące posiadały także wcześniejsze doświadczenia w zakresie przeprowadzania podobnych transakcji na rynku krajowym. Dysponowały także odpowiednim potencjałem i zasobami, w tym miały do zaoferowania własne zasoby nowoczesnych technologii i know-how.

Najważniejszym motywem fuzji i przejęć było pozyskiwani nowych rynków zbytu (market seeking). Korzyści jakie odnotowały firmy wynikały z lepszego dostępu do rynku, możliwości pełniejszego rozeznania potrzeb i preferencji klientów, reputacji przedsiębiorstwa i znajomości marki. Motywy związane z: strategic asset seeking, resource seeking, efficiency seeking miały uzupełniające znaczenie. Uzyskane wyniki świadczą także, że fuzje i przęjęcia są skutecznym instrumentem podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i zwiększenia ich potencjału, o czym świadczy rozwój firm po dokonanych przejęciach.

 

MERGER & ACQUISITION AS A METHOD OF EXPANDING
THE POLISH COMPANIES TO FOREIGN MARKETS

Summary

Mergers and acquisitions (M&A) are one of the primary directions of international expansion of companies. Foreign M&A conducted by Polish firms are a relatively young direction of progress. The rise of the number of foreign international M&A coincides with the accession of Poland to the EU. At that time a number of barriers obstructing capital investments were abolished and the territory of the Middle and Eastern European countries was embraced by the uniform rules of the common market.

Polish companies’ international M&A were in most cases completed successfully. The instances of failed acquisitions were isolated. Such a result is the outcome of the clearly defined aims and strategies of acquisitions. The research acknowledged the tight connection between the conducted mergers and acquisitions and the primary companies’ activity. The acquiring companies also had former experience in conducting similar transactions on the national market. Likewise, they disposed of appropriate potential and resources, within this they could offer their resources of modern technology and know-how.

The most important reason for mergers and acquisitions was acquiring new market outlets (market seeking). The benefits that companies saw were resulting from: a better access to the market, the possibility of much better insight into the needs and preferences of clients as well as better reputation of the company and brand awareness. The reasons connected with: strategic asset seeking, resource seeking, efficiency seeking had a subsidiary importance. The obtained results indicate that mergers and acquisitions are an effective instrument raising competitiveness of Polish companies and increasing their potential.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, s. 32