Przedsiebiorstwo & Finanse 2014/3 (6)

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

TYPES OF BUSINESS AND LEGAL BASIS

MISCELLANEA

Ludmila Spetsian

Summary

In article types of business activity are analyzed, the special attention to production, commercial, financial and insurance business activity is paid. The attention is focused on legal bases of business activity which are defined by forms of ownership and legal status of the person participating in business.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, p. 80

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI. UMOWA O USŁUGĘ BUDOWLANĄ

Łukasz Malinowski

 Streszczenie

Referat przedstawia uwarunkowania wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1606/2002 z 19 lipca 2002 oraz powiązań z ustawą o rachunkowości. Dokument ma za zadanie przedstawić również praktyczne zastosowanie wytycznych przy realizacji kontraktów budowlanych oraz podpowiedzieć, jakie pozycje należy uznawać za koszty umowy, czy też w jaki sposób można zmieniać przychód.

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD.
CONSTRUCTION CONTRACTS

Summary

This paper displays the conditions derived from Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council, July 19th 2002, and ties to the Accounting Act. Also, the document depicts the practical applications of guidelines during the implementation of construction work contracts and hints to which items should be described as contract costs or in what way can the income be altered.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, s. 70

OCENA POZIOMU RYZYKA KREDYTOWEGO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKA SZKODOWOŚCI NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH

Michał Król

Streszczenie

Obecnie najbardziej powszechną miarą oceny ryzyka kredytowego banku spółdzielczego jest współczynnik szkodowości portfela kredytowego. Konstrukcja tego wskaźnika może implikować wiele niepożądanych działań banków, które na różne sposoby dążą do obniżenia poziomu tego współczynnika. Niniejsze opracowanie przedstawia krytyczną ocenę budowy niniejszego wskaźnika i stara się wykazać nieefektywność tej miary. Krytyce poddano również same działania banków spółdzielczych, które zmierzają wyłącznie do uzyskania satysfakcjonującego poziomu wskaźnika szkodowości, nie bacząc na możliwe dalsze implikacje podejmowanych przez siebie czynności, w tym faktyczny wzrost poziomu ryzyka kredytowego.

 

ASSESSMENT OF THE CREDIT RISK OF COOPERATIVE BANKS
ON THE BASIS OF THE LOSS RATIO ON LOANS AND ADVANCES

Summary

Currently, the most common measure of credit risk of a cooperative banks is loss ratio of the loan portfolio. The construction of this index may imply many adverse reactions of banks, which in various ways seek to reduce the level of this factor. This article presents a critical assessment of the construction of this index, and tries to demonstrate the ineffectiveness of the measure. Critique was also subjected to the operations of cooperative banks, which seek only to achieve a satisfactory level of loss ratio, regardless of possible further implications of actions taken by them, including the actual increase in the level of credit risk.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, s. 59

MODERN PROBLEMS AND PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN BANKING SYSTEM

Mariya Khmelyarchuk,Oleksandra Pavlyshyn

Summary

This paper assesses the role of banking system, particularly its credit activity,
in the processes of stimulation the economic activity and socio-economic development in Ukraine. The main tendencies and problems in the development of banks’ lending in Ukrainehave been analysed. The key measures on the way of effective using the credit potential of banking system of Ukraine have been defined.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, p. 49

FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO SPOSÓB EKSPANSJI FIRM POLSKICH NA RYNKI ZAGRANICZNE

Edward Hościłowicz

Streszczenie

Fuzje i przejęcia stanowią jeden z podstawowych kierunków międzynarodowej ekspansji firm. Zagraniczne fuzje i przejęcia dokonywane przez polskie firmy są stosunkowo młodym kierunkiem rozwoju. Wzrost ich liczby zbiega się w czasie z przy-
stąpieniem Polski do UE. Zniesiono wówczas szereg barier utrudniających inwestycje
kapitałowe, a obszar krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich został objęty jednolitymi regułami wspólnego rynku.

Fuzje i przejęcia zrealizowane przez firmy polskie na rynkach zagranicznych zakończyły się w większości przypadków sukcesami. Przypadki przejęć nietrafionych były odosobnione. Rezultat taki jest wynikiem jasno zdefiniowanych celów i strategii przejęć. Przeprowadzone badania potwierdziły ścisły związek dokonanych fuzji i przejęć z podstawową działalnością firm. Firmy przejmujące posiadały także wcześniejsze doświadczenia w zakresie przeprowadzania podobnych transakcji na rynku krajowym. Dysponowały także odpowiednim potencjałem i zasobami, w tym miały do zaoferowania własne zasoby nowoczesnych technologii i know-how.

Najważniejszym motywem fuzji i przejęć było pozyskiwani nowych rynków zbytu (market seeking). Korzyści jakie odnotowały firmy wynikały z lepszego dostępu do rynku, możliwości pełniejszego rozeznania potrzeb i preferencji klientów, reputacji przedsiębiorstwa i znajomości marki. Motywy związane z: strategic asset seeking, resource seeking, efficiency seeking miały uzupełniające znaczenie. Uzyskane wyniki świadczą także, że fuzje i przęjęcia są skutecznym instrumentem podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i zwiększenia ich potencjału, o czym świadczy rozwój firm po dokonanych przejęciach.

 

MERGER & ACQUISITION AS A METHOD OF EXPANDING
THE POLISH COMPANIES TO FOREIGN MARKETS

Summary

Mergers and acquisitions (M&A) are one of the primary directions of international expansion of companies. Foreign M&A conducted by Polish firms are a relatively young direction of progress. The rise of the number of foreign international M&A coincides with the accession of Poland to the EU. At that time a number of barriers obstructing capital investments were abolished and the territory of the Middle and Eastern European countries was embraced by the uniform rules of the common market.

Polish companies’ international M&A were in most cases completed successfully. The instances of failed acquisitions were isolated. Such a result is the outcome of the clearly defined aims and strategies of acquisitions. The research acknowledged the tight connection between the conducted mergers and acquisitions and the primary companies’ activity. The acquiring companies also had former experience in conducting similar transactions on the national market. Likewise, they disposed of appropriate potential and resources, within this they could offer their resources of modern technology and know-how.

The most important reason for mergers and acquisitions was acquiring new market outlets (market seeking). The benefits that companies saw were resulting from: a better access to the market, the possibility of much better insight into the needs and preferences of clients as well as better reputation of the company and brand awareness. The reasons connected with: strategic asset seeking, resource seeking, efficiency seeking had a subsidiary importance. The obtained results indicate that mergers and acquisitions are an effective instrument raising competitiveness of Polish companies and increasing their potential.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, s. 32

INNOVATIVENESS IN TOURISM AND ITS IMPORTANCE IN TERMS OF GLOBALISATION

Barbara Jolanta Dąbrowska

Summary

The strength of tourism industry is its creative character and innovation ability. However, innovativeness in tourism is difficult because of the essence of tourist services.The main goal of this paper is to show the essence and importance of innovativeness in tourism. This paper shows changes in service economy and development of tourist services in the globalisation time. The characteristics of tourism development embrace share of travel exports and imports in total services exports and imports.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, p. 20

SUPPORT OF SMES´ INNOVATION ACTIVITIES IN SLOVAK REPUBLIC

Viktória Bobáková

Summary

An important place belongs to SMEs in the process of increasing the efficiency of the economy through the introduction of innovations. Although the majority of SMEs in Slovakia does not consider innovation as a source of competitive ability, the state must create conditions for their formation. Because the most important barrier to the introduction of innovations is the lack of funding sources, it is necessary to create all conditions for improving access to finance. Currently used tools to improve access to funding sources in Slovakia do not bring the required effects. Therefore, it is necessary to make the change so that the state will support these activities permanently. Support should be focused to the wider use of tax incentives and to the promoting of the use of venture capital.

czasopismo PF nr 3-2014.pdf, p. 5