ZASTOSOWANIE TECHNIKI MYSTERY SHOPPING W BADANIU JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA

Marcin Wojdan


Streszczenie

Praca ma na celu scharakteryzowanie techniki badawczej Mystery Shopping, jako ważnej analizy poziomu jakości obsługi klienta. Składa się z trzech podrozdziałów. W pierwszym jest zdefiniowana metoda badań i ujęte jej główne cechy. W drugim podrozdziale następuje nawiązanie do tytułu pracy i prezentacja zakresu możliwości tajemniczego klienta. W trzecim podrozdziale podany jest przykład badania „przyjazny bank”, jako niezależnego badania.

 

 APPLICATION OF MYSTERY SHOPPING STUDY THE QUALITY
OF CUSTOMER SERVICE

Summary

The work aims to characterize the research technique of Mystery Shopping as an important analysis of the level of quality customer service. It consists of three chapters. In the first test method is defined and recognized its main features. The second chapter takes a reference to the work's title and the presentation of the scope for a mysterious client. The third chapter is an example test „friendly bank”, as an independent study of MS.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, s. 67