WARUNKI GOSPODAROWANIA W POLSCE WOBEC DECYZJI FINANSOWYCH FIRM. WYBRANE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I RYNKOWE

Dorota Smoleńska

Streszczenie

Artykuł przedstawia sytuację finansową firm krajowych wobec zmian na rynku finansowym i kredytowym. Opisano w nim kierunki inwestycji krajowych i zagranicznych. Atrakcyjność inwestycyjna województw i sektorów ma znaczny wpływ na stopę wzrostu, rozwoju regionu i firm. Polskie firmy mają wysoki potencjał rozwoju, dofinansowania i inwestycje  pozwalają na znaczny rozwój, ekspansje na rynku krajowym i zagranicznym. Wysoki dostęp do kapitału jest równocześnie zagrożeniem. Problemy przy wprowadzaniu zmian czy nowej polityki wewnętrznej i zewnętrznej są dużym obciążeniem. Celem publikacji jest ocena zależności wpływu warunków
na rynku finansowym (głównie kredytowym i inwestycyjnym) na gospodarowanie i wyniki firm. W publikacji zaprezentowane są dane gospodarcze dla sektorów i wyniki finansowe firm w sektorach. Przedstawiono dane dla rynku kredytowego i rynku inwestycyjnego ważne dla polityki finansowej firm.

Ważne dla polskiej gospodarki oraz gospodarowania firm są warunki kredytowania oraz atrakcyjność inwestycyjna województwa. Polskie regiony w różnym stopniu są zaangażowane w nowe wydatki i nowy kapitał. W ostatnich latach znacznie spadła ilość udzielanych kredytów oraz warunki kredytowania i inwestycji. Poszukiwane są inwestycje o wyższej stopie zwrotu, z gwarancją zysku i przy zachowaniu oszczędności (m.in. wobec materiałów, wykonania). W ramach publikacji zaprezentowane są wyniki z lat 2005-2013, a także polityka finansowa firm w kraju obecnie i w poprzednich latach.

 

ECONOMICS AND MARKET CONDITIONS FOR FINANCIAL DECISIONS
IN POLISH COMPANIES

Summary

Article is a presentation of economic development of polish companies due to changes in financial and credit market. It will be present aims of national and international investment. Polish companies has high potential of development in the country and abroad. New capital became a acceleration for polish market, polish companies, production and product.  Innovation and changes can be taught for market and company. New capital can be a danger for development.

The aim of this publication is a presentation of relation between financial sector (credit, investment), market and company profits. In the article I present data for polish sectors, polish market and financial profits for companies.

For the market important are credit condition and investment attraction of regions. New spending and new capital were useful in last years. Till 2010 the amount of capital fall. Companies seeks new investments with guaranties, with high turn back profits and with savings. Data are from 2005 to 2013. Article presents financial politics of companies in last years.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, s. 52