EKOLOGICZNE ASPEKTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Ewa Mazur-Wierzbicka


Streszczenie

W latach osiemdziesiątych XX wieku zaczęły pojawiać się w dyscyplinach zajmujących się funkcjonowaniem przedsiębiorstwa nowe rozwiązania i koncepcje, które poruszały ekologiczny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doprowadziło to do wzrostu rzeczywistego, autentycznego znaczenia uwarunkowań ekologicznych zarówno w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Pozwoliło to na wykształcenie się strategi ekologicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa, włączenia zarządzania proekologicznego do systemu zarządzania przedsiębiorstw. Patrząc
na tę problematykę szerzej zauważalnych jest wiele płaszczyzn, na których można rozpatrywać prośrodowiskowość przedsiębiorstwa. Dotyczy to m.in.: wykreowania przez przedsiębiorstwa wizerunku proekologicznego; identyfikacji ekologicznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa wraz z identyfikacją otoczenia; określenia istotnych ekologicznie dziedzin działania przedsiębiorstwa czy wreszcie proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. 

Zwracając uwagę na ważność powyżej przedstawionej tematyki w artykule podjęto próbę ukazania związku, jaki istnieje pomiędzy problematyką z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Celowi temu podporządkowane zostały kolejne części pracy. Na początku przedstawiono podejście tradycyjne i ekologiczne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Następnie  podkreślono znaczenie strategii środowiskowych dla podejmowanej przez przedsiębiorstwa różnorodnej działalności proekologicznej, której charakterystyki dokonano w dalszej części artykułu.

Praca ma charakter teoretyczny. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. 

 

ECOLOGICAL ASPECTS IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

The article places an emphasis on the importance of environmental issues. It attempts to present the correlation among issues relating to environmental protection, efficient use of resources and functioning of enterprises that (according to neoclassical theory) strive after profit maximization. Particular sections of the paper will be dedicated to this objective. At first, traditional and ecological approaches to the functioning of enterprise will be presented. Environmental factors determining this functioning will be discussed. Then, the importance of environmental strategies for ecological activity undertaken by firms will be emphasized. Finally, ecological activity in question will be characterized in subsequent section of the article.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, s.39