METHODOLOGY OF ORGANISATIONAL CHANGES IN A COMPANY

Jerzy L. Lisowski


Summary

Organizational changes (such as implementation of quality management systems according to ISO 9000 standards or TQM), due to their unpredictable result, all by themselves bear resistance, which one should be prepared for. Such resistance may find expression in reluctance, passive behaviours and sometimes even aggressive attitudes. In order to oppose them effectively, managers should be aware of most typical reasons for this kind of behaviours. The fears should be opposed to, the purposes of changes should be explained, showing in detailed and documented manner their positive effects on individuals directly involved with them. The company’s ability to react to turbulent situation, or, in other words, company’s ability to adopt changes is, first of all, related to the management’s intellectual preparation, which is generally a result of constant self-improvement. This ability may also be a result of planning actions in the field of organizational structures, assumed strategies and management systems, as shown in this paper.


METODOLOGIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Streszczenie

Zmiany organizacyjne (takie jak wprowadzenie system zarządzania jakością według norm ISO 9000 lub TQM) ze względu na ich nieprzewidywalny rezultat, już przez to samo wywołują opór, do którego należy być przygotowanym. Taki opór może się wyrażać w niechęci, biernych zachowaniach i czasami nawet w postawach agresywnych. Aby się im przeciwstawić efektywnie, menedżerowie powinni sobie zdawać sprawę z większości typowych przyczyn takich właśnie zachowań. Dlatego obawy powinny być rozwiewane, cele zmian powinny być wyjaśniane, prezentując dokładnie i w sposób udokumentowany ich pozytywne efekty dla osób w nie zaangażowanych. Zdolność przedsiębiorstwa do reagowania na zmienną sytuację, albo innymi słowy, zdolność przedsiębiorstwa do adaptacji zmian jest przede wszystkim zależna od przygotowania intelektualnego jego kadry zarządzającej, które z kolei jest rezultatem procesu stałego doskonalenia się. Ta zdolność może być także rezultatem zaplanowanych działań w sferze struktur organizacyjnych, zakładanych strategii i systemów zarządzania, takich jakie prezentuje niniejszy artykuł.     

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, p. 28