PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – WYMIAR DEFINICYJNY I APLIKACYJNY

Wojciech Goleński

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest ukazanie problematyki operacjonalizacji pojęcia przedsiębiorstwa społecznego. Artykuł prezentuje dwa podstawowe wymiary postrzegania inicjatyw tego typu. Pierwszy z nich uwzględnia zmienność definiowania przedsiębiorstwa społecznego w zależności od przyjętych kryteriów definicyjnych. Kryteria te mogą obejmować podstawowe formy prawne firm społecznych – mowa wtedy o podejściu instytucjonalnym oraz zestaw głównych wartości będących podstawą funkcjonowania tego typu przedsięwzięć (podejście normatywne). Nie mniej istotne w sposobie definiowania pojęcia przedsiębiorstwa społecznego jest sposób jego rozumienia
w odniesieniu do pojęcia ekonomii społecznej. Tekst akcentuje cechy wspólne oraz różnice znaczeń obu pojęć. Drugi z wymiarów (wymiar aplikacyjny) artykułu prezentuje dwie odmienne formy przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w Polsce. Pierwsza z nich prezentuje inicjatywę, która będąc konkretną formą instytucjonalną stanowi przedsiębiorstwo społeczne jako takie. Druga z inicjatyw w swojej formie nie jest natomiast zaprojektowana jako firma społeczna. Jednak prowadzona przez tą firmę misja społeczna sprawia, ze w oparciu o podejście normatywne jest ona przedsiębiorstwem społecznym.

 

SOCIAL ENTERPRISE – DEFINITION AND APPLICATION

Summary

This paper is to present the issues of operationalization of a social enterprise. Two basic views on initiatives of this type are presented. The first one includes the variability of defining a social enterprise, depending on the definition criteria adopted. These criteria may include basic legal forms of social firms; in this case we talk about the institutional approach and a set of core values that underpin the functioning of this type of projects (normative approach). No less importance should be given, in the process of defining the concept of social enterprise, to its understanding in relation to the concept of social economy. The article emphasises similarities and difference
of the two terms. The second view (the application) tackled in this article shows
two different forms of social enterprises operating in
Poland. The first one presents an initiative that, being a specific institutional form, constitutes a social enterprise
as such. The second of the initiatives, however, is not designed as a social firm
as such. However, the social mission carried out by this company makes it, based on the normative approach, a social enterprise.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, s. 17