Przedsiębiorstwo & Finanse 2014/1 (4)

 

ISSN 2084-1361

Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

ZASTOSOWANIE TECHNIKI MYSTERY SHOPPING W BADANIU JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA

Marcin Wojdan


Streszczenie

Praca ma na celu scharakteryzowanie techniki badawczej Mystery Shopping, jako ważnej analizy poziomu jakości obsługi klienta. Składa się z trzech podrozdziałów. W pierwszym jest zdefiniowana metoda badań i ujęte jej główne cechy. W drugim podrozdziale następuje nawiązanie do tytułu pracy i prezentacja zakresu możliwości tajemniczego klienta. W trzecim podrozdziale podany jest przykład badania „przyjazny bank”, jako niezależnego badania.

 

 APPLICATION OF MYSTERY SHOPPING STUDY THE QUALITY
OF CUSTOMER SERVICE

Summary

The work aims to characterize the research technique of Mystery Shopping as an important analysis of the level of quality customer service. It consists of three chapters. In the first test method is defined and recognized its main features. The second chapter takes a reference to the work's title and the presentation of the scope for a mysterious client. The third chapter is an example test „friendly bank”, as an independent study of MS.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, s. 67

WARUNKI GOSPODAROWANIA W POLSCE WOBEC DECYZJI FINANSOWYCH FIRM. WYBRANE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I RYNKOWE

Dorota Smoleńska

Streszczenie

Artykuł przedstawia sytuację finansową firm krajowych wobec zmian na rynku finansowym i kredytowym. Opisano w nim kierunki inwestycji krajowych i zagranicznych. Atrakcyjność inwestycyjna województw i sektorów ma znaczny wpływ na stopę wzrostu, rozwoju regionu i firm. Polskie firmy mają wysoki potencjał rozwoju, dofinansowania i inwestycje  pozwalają na znaczny rozwój, ekspansje na rynku krajowym i zagranicznym. Wysoki dostęp do kapitału jest równocześnie zagrożeniem. Problemy przy wprowadzaniu zmian czy nowej polityki wewnętrznej i zewnętrznej są dużym obciążeniem. Celem publikacji jest ocena zależności wpływu warunków
na rynku finansowym (głównie kredytowym i inwestycyjnym) na gospodarowanie i wyniki firm. W publikacji zaprezentowane są dane gospodarcze dla sektorów i wyniki finansowe firm w sektorach. Przedstawiono dane dla rynku kredytowego i rynku inwestycyjnego ważne dla polityki finansowej firm.

Ważne dla polskiej gospodarki oraz gospodarowania firm są warunki kredytowania oraz atrakcyjność inwestycyjna województwa. Polskie regiony w różnym stopniu są zaangażowane w nowe wydatki i nowy kapitał. W ostatnich latach znacznie spadła ilość udzielanych kredytów oraz warunki kredytowania i inwestycji. Poszukiwane są inwestycje o wyższej stopie zwrotu, z gwarancją zysku i przy zachowaniu oszczędności (m.in. wobec materiałów, wykonania). W ramach publikacji zaprezentowane są wyniki z lat 2005-2013, a także polityka finansowa firm w kraju obecnie i w poprzednich latach.

 

ECONOMICS AND MARKET CONDITIONS FOR FINANCIAL DECISIONS
IN POLISH COMPANIES

Summary

Article is a presentation of economic development of polish companies due to changes in financial and credit market. It will be present aims of national and international investment. Polish companies has high potential of development in the country and abroad. New capital became a acceleration for polish market, polish companies, production and product.  Innovation and changes can be taught for market and company. New capital can be a danger for development.

The aim of this publication is a presentation of relation between financial sector (credit, investment), market and company profits. In the article I present data for polish sectors, polish market and financial profits for companies.

For the market important are credit condition and investment attraction of regions. New spending and new capital were useful in last years. Till 2010 the amount of capital fall. Companies seeks new investments with guaranties, with high turn back profits and with savings. Data are from 2005 to 2013. Article presents financial politics of companies in last years.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, s. 52

EKOLOGICZNE ASPEKTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Ewa Mazur-Wierzbicka


Streszczenie

W latach osiemdziesiątych XX wieku zaczęły pojawiać się w dyscyplinach zajmujących się funkcjonowaniem przedsiębiorstwa nowe rozwiązania i koncepcje, które poruszały ekologiczny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doprowadziło to do wzrostu rzeczywistego, autentycznego znaczenia uwarunkowań ekologicznych zarówno w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Pozwoliło to na wykształcenie się strategi ekologicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa, włączenia zarządzania proekologicznego do systemu zarządzania przedsiębiorstw. Patrząc
na tę problematykę szerzej zauważalnych jest wiele płaszczyzn, na których można rozpatrywać prośrodowiskowość przedsiębiorstwa. Dotyczy to m.in.: wykreowania przez przedsiębiorstwa wizerunku proekologicznego; identyfikacji ekologicznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa wraz z identyfikacją otoczenia; określenia istotnych ekologicznie dziedzin działania przedsiębiorstwa czy wreszcie proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. 

Zwracając uwagę na ważność powyżej przedstawionej tematyki w artykule podjęto próbę ukazania związku, jaki istnieje pomiędzy problematyką z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Celowi temu podporządkowane zostały kolejne części pracy. Na początku przedstawiono podejście tradycyjne i ekologiczne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Następnie  podkreślono znaczenie strategii środowiskowych dla podejmowanej przez przedsiębiorstwa różnorodnej działalności proekologicznej, której charakterystyki dokonano w dalszej części artykułu.

Praca ma charakter teoretyczny. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. 

 

ECOLOGICAL ASPECTS IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

The article places an emphasis on the importance of environmental issues. It attempts to present the correlation among issues relating to environmental protection, efficient use of resources and functioning of enterprises that (according to neoclassical theory) strive after profit maximization. Particular sections of the paper will be dedicated to this objective. At first, traditional and ecological approaches to the functioning of enterprise will be presented. Environmental factors determining this functioning will be discussed. Then, the importance of environmental strategies for ecological activity undertaken by firms will be emphasized. Finally, ecological activity in question will be characterized in subsequent section of the article.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, s.39

METHODOLOGY OF ORGANISATIONAL CHANGES IN A COMPANY

Jerzy L. Lisowski


Summary

Organizational changes (such as implementation of quality management systems according to ISO 9000 standards or TQM), due to their unpredictable result, all by themselves bear resistance, which one should be prepared for. Such resistance may find expression in reluctance, passive behaviours and sometimes even aggressive attitudes. In order to oppose them effectively, managers should be aware of most typical reasons for this kind of behaviours. The fears should be opposed to, the purposes of changes should be explained, showing in detailed and documented manner their positive effects on individuals directly involved with them. The company’s ability to react to turbulent situation, or, in other words, company’s ability to adopt changes is, first of all, related to the management’s intellectual preparation, which is generally a result of constant self-improvement. This ability may also be a result of planning actions in the field of organizational structures, assumed strategies and management systems, as shown in this paper.


METODOLOGIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Streszczenie

Zmiany organizacyjne (takie jak wprowadzenie system zarządzania jakością według norm ISO 9000 lub TQM) ze względu na ich nieprzewidywalny rezultat, już przez to samo wywołują opór, do którego należy być przygotowanym. Taki opór może się wyrażać w niechęci, biernych zachowaniach i czasami nawet w postawach agresywnych. Aby się im przeciwstawić efektywnie, menedżerowie powinni sobie zdawać sprawę z większości typowych przyczyn takich właśnie zachowań. Dlatego obawy powinny być rozwiewane, cele zmian powinny być wyjaśniane, prezentując dokładnie i w sposób udokumentowany ich pozytywne efekty dla osób w nie zaangażowanych. Zdolność przedsiębiorstwa do reagowania na zmienną sytuację, albo innymi słowy, zdolność przedsiębiorstwa do adaptacji zmian jest przede wszystkim zależna od przygotowania intelektualnego jego kadry zarządzającej, które z kolei jest rezultatem procesu stałego doskonalenia się. Ta zdolność może być także rezultatem zaplanowanych działań w sferze struktur organizacyjnych, zakładanych strategii i systemów zarządzania, takich jakie prezentuje niniejszy artykuł.     

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, p. 28

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – WYMIAR DEFINICYJNY I APLIKACYJNY

Wojciech Goleński

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest ukazanie problematyki operacjonalizacji pojęcia przedsiębiorstwa społecznego. Artykuł prezentuje dwa podstawowe wymiary postrzegania inicjatyw tego typu. Pierwszy z nich uwzględnia zmienność definiowania przedsiębiorstwa społecznego w zależności od przyjętych kryteriów definicyjnych. Kryteria te mogą obejmować podstawowe formy prawne firm społecznych – mowa wtedy o podejściu instytucjonalnym oraz zestaw głównych wartości będących podstawą funkcjonowania tego typu przedsięwzięć (podejście normatywne). Nie mniej istotne w sposobie definiowania pojęcia przedsiębiorstwa społecznego jest sposób jego rozumienia
w odniesieniu do pojęcia ekonomii społecznej. Tekst akcentuje cechy wspólne oraz różnice znaczeń obu pojęć. Drugi z wymiarów (wymiar aplikacyjny) artykułu prezentuje dwie odmienne formy przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w Polsce. Pierwsza z nich prezentuje inicjatywę, która będąc konkretną formą instytucjonalną stanowi przedsiębiorstwo społeczne jako takie. Druga z inicjatyw w swojej formie nie jest natomiast zaprojektowana jako firma społeczna. Jednak prowadzona przez tą firmę misja społeczna sprawia, ze w oparciu o podejście normatywne jest ona przedsiębiorstwem społecznym.

 

SOCIAL ENTERPRISE – DEFINITION AND APPLICATION

Summary

This paper is to present the issues of operationalization of a social enterprise. Two basic views on initiatives of this type are presented. The first one includes the variability of defining a social enterprise, depending on the definition criteria adopted. These criteria may include basic legal forms of social firms; in this case we talk about the institutional approach and a set of core values that underpin the functioning of this type of projects (normative approach). No less importance should be given, in the process of defining the concept of social enterprise, to its understanding in relation to the concept of social economy. The article emphasises similarities and difference
of the two terms. The second view (the application) tackled in this article shows
two different forms of social enterprises operating in
Poland. The first one presents an initiative that, being a specific institutional form, constitutes a social enterprise
as such. The second of the initiatives, however, is not designed as a social firm
as such. However, the social mission carried out by this company makes it, based on the normative approach, a social enterprise.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, s. 17

STRATEGY FORMATION IS A VISIONARY PROCESS


Agnieszka Białachowska

Summary

“Vision is the art of seeing invisible” said Jonathan Swift. And there need to be a leader that has such a vision pictured in his mind. According to Warren Bennis “Leadership is the capacity to translate vision into reality”. Such an entrepreneur has abilities to lead others and manage a company to change the vision into reality.
An importance of a leader and his vision in creating a successful management strategy is the purpose of this article. The strengths and visionary skills of a leader constitute the entrepreneurial strategy formation school. As a result of the analysis of leadership features and a vision, the main premises of the entrepreneurial strategy school were defined. It is crucial that a leader has his main strategy visualized in a form of long-term vision. The vision must be simple, inspiring and challenging.
It serves as guidance. When articulating vision core ideology (values and purpose) along with envisioned future (10-to-30-year goal with a vivid description) need to be formulated. Visionaries have to be able to see in several different configurations simultaneously (seeing ahead, behind, above, below, beyond, beside and through). Important to the vision are traits that a leader has. These are experience and intuition that form a strategy foundation. It is important that a strategic vision should be flexible in accordance to current circumstances. A leader that gains complete control over the business can reformulate a vision accordingly to his discretion. According to the entrepreneurial school, an external world is comprehensible and controllable;
an internal process is natural and irrational. Even though entrepreneurs vary in terms of their sources of inspiration and types of personality, there are three common areas of their interest: objectives of a venture, leverage provided by external change, and proprietary assets versus hustle. All the above-mentioned attributes taken together constitute a composition of a visionary leader. In short, a successful leader is a strong, courageous, creative and controlling person, with brilliant vision that guides and drives the whole business idea.

czasopismo PF nr 1-2014.pdf, p. 6