WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO MAŁĄ FIRMĄ NA PRZYKŁADZIE BIMEDICA POLAND SP. Z O.O.

Streszczenie
Celem artykułu jest odniesienie koncepcji zarządzania marketingowego do specyfiki małych przedsiębiorstw na podstawie badań w Bimedica Poland sp. z o.o. Do zebrania niezbędnych informacji wykorzystano analizę dostępnych dokumentów, wywiad pogłę- biony, obserwację swobodną i uczestniczącą. Założono, że zarządzanie marketingowe firmą jest wykonywane przez właścicieli, którzy pełnią jednocześnie rolę planisty, organizatora, kierownika i kontrolera. Orientacja sprzedażowa przedsiębiorstwa jest praw- dopodobnie silna. Nieformalny proces planowania marketingowego może skutkować tym, że zarządzanie marketingowe firmą nie jest dostatecznie sprawne. Badania marke- tingowe przypuszczalnie mają ograniczone zastosowanie w procesie zarządzania marketingowego małym przedsiębiorstwem.

CHOSEN ASPECTS OF SMALL BUSINESS MARKETING MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF BIMEDICA POLAND LLC

Summary
The aim of the article is to relate the concept of marketing management to specificity of small business on the example of researches in Bimedica Poland LLC. In order to collect necessary information the author used analysis of available documents, depth interview, casual and participant observation. The author assumed that marketing management is conducted by the owners, who play the role of planners, organizers, managers and controllers. Probably selling orientation of the company is strong. Informal process of marketing planning may result is less efficient marketing management of the enterprise. Marketing researches probably have limited application in the process of small business marketing management.

Zielińska_Bogna.pdf