KONCEPCJA MARKI HANDLOWEJ W SYSTEMIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W SFERZE RELACJI Z DOSTAWCAMI JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA PROCESAMI ZAKUPU

Streszczenie
W dzisiejszej gospodarce, gdzie funkcjonowanie przedsiębiorstwa obarczone jest ryzykiem, szczególnie w zmiennym i turbulentnym otoczeniu, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań pozwala na konkurowanie z dużymi uczestnikami gry rynkowej. Bazując na przykładzie budowania marek dużych sieci handlowych artykuł prezentuje zagadnienia zarządzania logistyczno – marketingowego ukazując możliwości wykorzystania współ- czesnych metod logistycznych i kooperacji do budowania trwałej i rozpoznawalnej marki branży z sukcesem konkurując z dużymi graczami na rynku poparte praktycznymi przykładami.


THE CONCEPT OF THE TRADE MARK SYSTEM INNOVATIONS IN THE SPHERE OF RELATIONS WITH SUPPLIERS AS PART OF THE PURCHASE PROCESS MANAGEMENT
Summary
In today's economy, where the operation of the company is subject to risks, especially in a changing and turbulent environment, the introduction of innovative solutions allows you to compete with the large market participants. Based on the example of building a large retail brand, article presents the issues logistic and marketing management showing the possibility of using innovative methods of logistics and cooperation to build a stable and recognizable brand in the industry successfully competing with the big players in the market, supported by practical examples.

Wala_Cywiński.pdf