UCZESTNICTWO POLSKI W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE USŁUGAMI W LATACH 2010-2011

Streszczenie

W artykule przedstawiono wartość rachunku bieżącego bilansu płatniczego Polski w latach 2002–2011 oraz omówiono wpływ salda obrotów towarowych i salda usług na kształtowanie się wartości tego rachunku. Następnie dokonano analizy porównawczej usług dostarczonych i nabytych ze wskazaniem 10 najważniejszych krajów oraz ich udziału w poszczególnych usługach w latach 2010–2011. W ostatniej części artykułu przeprowadzono analizę poszczególnych kategorii usług dostarczonych oraz nabytych w latach 2010 i 2011 pod względem ich wartości oraz struktury. W etapie kończącym tę część artykułu dokonano analizy i porównania sald poszczególnych rodzajów usług.

PARTICIPATION OF POLISH FOREIGN TRADE IN SERVICES IN 2010-2011

Summary
The article presents the current account of the balance of payments in the years 2002-2011 Polish and discusses the impact of trade balance and balance of services on the development of this bill. Then, a comparative analysis of services supplied or acquired with an indication of the 10 most important countries and their participation in the various services in 2010-2011. In the last part of the article an analysis of the various categories of services delivered and acquired in 2010 and 2011 in terms of their values and structure. The stage ended this part of the article the analysis and comparison of balances each type of service.

Rutkowska_Ewelina.pdf