ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REDUKUJĄCYCH RYZYKO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Streszczenie

W artykule rozważono kwestię zarzadzania ryzykiem planowania przepływów pieniężnych w podmiocie gospodarczym. Podjęto próbę zdiagnozowania typów ryzyka najczęściej uwzględnianych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na Dolnym Śląsku oraz wskazano na rodzaje instrumentów finansowych wyko- rzystywanych w praktyce ich funkcjonowania w celu ograniczenia ryzyka planowania przepływów pieniężnych. Omawiając problematykę, oparto się na wynikach badań własnych przeprowadzonych wśród firm prowadzących działalność na obszarze Dolnego Śląska.

THE USE OF FINANCIAL INSTRUMENTS TO REDUCE RISK OF CASH FLOWS IN PRACTICE OF ENTERPRISES ACTIVITIES IN LOWER SILESIA – A RESEARCH REPORT

Summary

This paper addresses the issue of risk management planning cash flow business entity. An attempt to diagnose the most common types of risks taken into account by companies operating in Lower Silesia, and pointed out the types of financial instruments used in the practice of their operation in order to reduce the risk of cash flow planning. In discussing the issue, based on the results of their research conducted among companies operating in the area of Lower Silesia.

Pujer_Klaudia.pdf