ROLA ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie jednej z funkcji controllingu, jaką jest zarządzanie informacją oraz ukazanie jej wpływu na osiąganie przewagi konku- rencyjnej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano funkcje controllingu w przed- siębiorstwie. Odniesiono się również do ich ewolucji w wyniku przeobrażeń zacho- dzących w otoczeniu. Na tym tle przedstawiono wzrastające znaczenie funkcji zarzą- dzania informacją. W drugiej części opisano funkcjonowanie controllingowych systemów zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Ponadto wskazano na ich rolę w przekształcaniu chaotycznej, nieuporządkowanej informacji w zasób, dzięki któremu przed- siębiorstwo może osiągać przewagę konkurencyjną.

INFORMATION MANAGEMENT, AS A FUNCTION OF CONTROLLING INFLUENCES THE COMPETITIVE ADVANTAGE

Summary
The main goal of the article is to present one of the controlling function, which is the information management and show its impact on competitive advantage of the firm. First part of the article presents controlling functions in the company. It also refers to the functions evolution as a result of changes in company environment. As a result there is shown increasing importance of information management. Second part of the article presents the operation of controlling information management systems in the firm. Additionally there is shown the systems role in transforming chaotic information into resource, which leads company to competitive advantage achievement.

Przybyło_Mariusz.pdf