ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI NA RYNKU PRACY W MIASTACH POSTWOJEWÓDZKICH W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI I GRUPY WIEKOWEJ

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę statystyczną zjawiska bezrobocia w miastach postwojewódzkich w zależności od płci i przynależności do grupy wiekowej. Celem badania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy w miastach postwojewódzkich sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza niż mężczyzn a jeżeli tak, to czy stan ten jest charakterystyczny dla wszystkich grup wiekowych oraz jaki wpływ na tę sytuację ma koniunktura gospodarcza.


DIFFERENTIATION OF THE LABOUR MARKET IN TOWNS WHICH LOST THEIR VOIVODSHIP’S CAPITAL STATUS IN RELATION WITH GENDER AND AGE GROUPS
Summary
The article shows statistic analyses of unemployment in towns which lost their Voivodship’s capital status in relation with gender and age groups. The aim of the research is finding answers on following questions: is in such towns the situation of women worse than men and if so is that fact present in all age groups, and if that situation is related with economic growth.

Płoński_Artur.pdf