OCENA ZGODNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z MODELEM CHILIJSKIM

Streszczenie
Konieczność reform systemu ubezpieczeń społecznych dotyczy wielu krajów europejskich. Także w Polsce ma miejsce dyskusja społeczna i polityczna nad konie- cznością zmian w tym sektorze gospodarki, wywołując szerokie echo we wszystkich grupach zawodowych.
Zagadnienie reformy systemu ubezpieczeń społecznych wymaga spojrzenia i podejścia systemowego, ponieważ wiąże się ze zmianami na wielu płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, obejmując nie tylko sferę gospodarczą ale również tło kulturowe i etyczne. Systemu ubezpieczeń społecznych nie można bowiem reformo- wać w oderwaniu od realiów gospodarczych i społecznych, panujących w danym kraju.
Założenia polskiej reformy ubezpieczeń społecznych w 1998 roku zaczerpnięto, w dużym zakresie, z modelu chilijskiego.
Treścią artykułu jest bliższa analiza systemu chilijskiego, celem poszukania ewen- tualnych rozwiązań, które by pozwoliły na bezpieczne oraz odpowiadające polskim realiom ekonomicznym i kulturowym wprowadzenie w życie systemu ubezpieczenio- wego, który pozwoliłby na wzrost bezpieczeństwa socjalnego obywateli.

THE ASSESMENT OF COMPLIANCE BETWEEN POLISH SOCIAL INSURANCE SYSTEM WITH CHILEAN MODEL

Summary
The necessity of reforming social insurance system concerns many European countries. Social and political discussions about necessary changes in this sector of the economy are present also in Poland, drawing a lot of attention among all occupational groups.
The issue in question requires a systematic approach as it entails changes on many levels of social life, economy and culture and social insurance system cannot be reformed in isolation from economic and social realities in a given country.
The concept of Polish social insurance reform in 1998 was derived mainly from Chilean model.
The essence of the article is a closer analysis of Chilean system in order to find possible solutions which would allow to bring social insurance into effect safely and according to Polish economic realities. It would also result in the growth of social safety of citizens"

Musiał_Piotr.pdf