METODY WYBORU STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW WYSOKIEJ TECHNIKI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Streszczenie

Celem pracy jest prezentacja strategii rozwoju przedsiębiorstw wysokiej techniki województwa podlaskiego, która była realizowana w latach 2000-2008 z uwzględ- nieniem planów rozwoju do 2013 roku. Analiza została dokonana w oparciu o wybrane dane z zakresu sprzedaży, poziomu innowacyjności, rozwoju rynków zbytu oraz strategii rozwoju w ujęciu I. Ansoffa.

Zebrane dane wskazują na dynamiczny rozwój analizowanej grupy podmiotów mimo występujących w ich otoczeniu ograniczeń oraz kryzysu gospodarczego.

METHODS OF DEVELOPMENT STRATEGIES SELECTION IN PODLASIE VOIVODSHIP’S HIGH-TECHNOLOGY COMPANIES

Summary

Main aim of the article was presentation of development strategy which was practiced by high-technology companies of Podlasie voivodship in 2000-2008 including development plans to 2013 Year. Analysis was done on a basis of chosen dates: sales, level of innovations, market development and development strategy according I.Ansoff approach.

Collected material proves fast development of analyzed group of companies despite some development limitations in nearest environment and economic crisis.

 Majewski_Rafał.pdf