PRZEWAGI KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wskazania preferowanych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego bazowych przewag konkurencyjnych. Dodatkowo analiza ta została uzupełniona o charakterystykę najważniejszych właściwości jednostek gospodarczych, decydujących o trwałości osiąganych przez nie przewag kon- kurencyjnych. Przeprowadzona w artykule analiza wykazała, że badane przedsiębiorstwa dokonały w latach 2007-2011 nieznacznych zmian w preferowanych przez siebie sposo- bach kształtowania własnej konkurencyjności. Wyższe znaczenie przewagi wyróżniania w działalności strategicznej uległo w ostatnim czasie zmniejszeniu na rzecz preferowania przewagi kosztowej. Jednocześnie z analizy posiadanych przez badanych umiejętności nie wynika jednoznacznie, na których z nich podmioty starają się koncentrować w celu osiągania względnie trwałych przewag konkurencyjnych.

COMPETITIVE ADVANTAGE DAIRY INDUSTRY COMPANIES IN PODLASKIE VOIVODESHIP
Summary
This paper presents the results of empirical research on the use of basic competitive advantage among the dairy industry companies in Podlaskie voivodeship. Additionally this analysis was complemented about characteristics of the main companies’ attributes of sustainable competitive advantage. Conducted empirical research allowed us to show that change in preferred competitive advantage in the years 2007-2011 was a little among researched companies. Recently higher meaning of differentiation advantage was decreased on the favor of low cost leadership. At the same time, conducted empirical research didn't allow to point, which company’s skills are important in achieving sustainable competitive advantage.

Brzozowska_Edyta.pdf