PRZYDATNOŚĆ INDEKSÓW GIEŁDOWYCH WIG I WIG20 JAKO NARZĘDZI PROGNOZOWANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Streszczenie
Celem pracy jest zbadanie i ocena skuteczności prognozowania punktów zwrotnych koniunktury gospodarczej w Polsce za pomocą wyznaczania punktów zwrotnych w przebiegu indeksów giełdowych WIG i WIG20.
W pracy przedstawiono różne metody analizy morfologii cykli koniunktu- ralnych. Do badania wykorzystano metodę cyklu odchyleń. Metoda ta polega na dokonywaniu analizy porównawczej przebiegu wskaźnika – wyrażonego w liczbach wymiernych – z określonym układem odniesienia, którym może być trend lub rzadziej produkt potencjalny. Zaletą tej metody jest możliwość rozłącznego badania trendu i składnika cyklicznego badanego zjawiska.

USEFULNESS OF STOCK EXCHANGE INDEXES WIG AND WIG20 AS INSTRUMENTS OF PROGNOSIS FUTURE ECONOMIC SITUATION

Summary
The object of this paper is to study and estimate efficiency of prognosis the turning points of business cycle in Poland using stock exchange index’s WIG and WIG20.
In this paper presented various methods analyzing morphology of a business cycle. In research was using the cycle declination method. This method lies in comparative analyze indicator course - measured in rational number - to specified reference system, which could be a trend or rarely potential product. Big advantage of the method is possibility to separate studying a trend and a cyclical component.

Bartas_Konrad.pdf