WYKORZYSTANIE INSTRUMENTU OPCJI REALNEJ NA POTRZEBY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie opcyjnej metody w ocenie przedsięwzięć zwią- zanych z eksploatacją nieruchomości. Główną tezą autorów publikacji jest stwierdzenie, iż wyżej opisana technika stanowi alternatywne podejście do standardowych metod wyko- rzystywanych w branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, czego dowodem była przytoczona analiza przypadku wraz z analizą literatury naukowej dotyczącej tema- tyki opcji i metod wyceny nieruchomości.

Popławski_Wojciech_Janicki_Tomasz.pdf