PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NA JEDNOLITYM RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy zakresu potrzeb zmian we wspólnym systemie opodatkowania podatkiem VAT, wraz ze wskazaniem roli jaką pełni podatek VAT w doskonaleniu funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej. Przyczyny zmian we wspólnym systemie VAT Unii Europejskiej wynikają ze zwiększania liczby krajów członkowskich, są również wynikiem pojawianiem się nowych nieznanych wcześniej towarów i usług. Europa podejmuje wysiłki zmierzające do rozwoju, wzmo- cnienia i przystosowania idei jednolitego rynku do aktualnych warunków funkcjono- wania oraz w związku z podejmowaniem inicjatyw mających na celu przezwyciężenie kryzysu finansowego. Działania te również znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach w systemach podatkowych krajów członkowskich, w tym w opodatkowaniu podatkiem VAT. Konieczne jest wzmocnienia spójności przepisów podatkowych w ramach jednolitego rynku, jednak możliwość dalszego pogłębiania harmonizacji i wprowadzenie docelowego systemu VAT w najbliższym czasie, nie mają szans powodzenia. U podstaw takiego stanu rzeczy leży m.in. niechęć krajów członkowskich do ograniczania ich suwerenności w zakresie stanowienia prawa podatkowego, wynikająca z wykorzystywania podatków do rozbieżnych politycznych celów państw członkowskich.

Skulimowska_Anna.pdf