SPECYFIKA POTENCJAŁU LUDNOŚCIOWEGO MIAST POSTWOJEWÓDZKICH

Streszczenie
W artykule poddano analizie statystycznej zmiany demograficzne zachodzące w lud- ności miast postwojewódzkich po wprowadzeniu reformy administracyjnej z roku 1998. Celem przeprowadzonej analizy jest identyfikacja trendów zachodzących zmian oraz weryfikacja hipotezy mówiącej o znaczeniu wielkości miasta dla tempa i kierunku zaobserwowanych procesów demograficznych.

Płoński_Artur.pdf