TRANSFERY FINANSOWE POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A POLSKĄ W WARUNKACH CZŁONKOSTWA

Streszczenie
Od 1 maja 2004 roku Polska dostała niezwykła szansę na rozwój między innymi poprzez otrzymanie wielkiej puli środków. Ważnym aspektem efektywnego wyko- rzystania środków unijnych jest również ich mechanizm przepływu. W pracy swojej, za pomocą metody porównawczej, przedstawiłam dwie możliwości transferu środków - poczynając od Komisji Europejskiej po beneficjenta. Ukazane zostały problemy mecha- nizmów Prefinansowania i Płatności oraz wskazane możliwości ich rozwiązania. Co w rezultacie może mieć to wpływ na jeszcze bardziej efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych.

Pawlik_Lidia_Wioleta.pdf