INSTYTUCJE OCHRONY KONSUMENTA NA POLSKIM RYNKU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

Streszczenie
W referacie dokonano analizy funkcjonowania rynku ubezpieczeń gospodarczych tj. Działu I-go i II-go w latach 2006-2010. Na rynku tym występują pewne zakłócenia destabilizujące ten rynek, co w konsekwencji niekorzystnie odbija się na całej gospo- darce. Na rynku tym działają instytucje kontrolno-ochronne dyscyplinujące ten rynek takie jak np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Rzecznik Ubezpieczonych.

Ostrowska_Dorota.pdf