ZJAWISKA NA POLSKIM RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

Streszczenie
Podmiot gospodarczy funkcjonujący w warunkach niepewności dysponuje instru- mentami finansowymi, które pozwalają na modyfikację skutków realizacji ryzyka zwią- zanego z prowadzeniem działalności. Celem przedmiotowej pracy było określenie zmian w poziomach obrotów instrumentami pochodnymi oraz próba oceny zależności wartości handlu od sytuacji gospodarczej. W artykule przedstawiono główne finansowe instru- menty pochodne dostępne na polskim rynku giełdowym i pozagiełdowym. Charakter dostępnych instrumentów, w szczególności zaś łatwość niedostosowania ich rodzaju do wymagań przedsiębiorstwa, i związane z tym potencjalnie bardzo wysokie szkody sprawiają, iż strategia doboru derywatów uwzględniać powinna dogłębną analizę potrzeb podmiotu poszukującego ochrony i każdorazowe zestawienie ich z dostępnymi na rynku instrumentami. W artykule przedstawiono ponadto pojęcie ryzyka, wskazując na zwią- zane z nim obszary. Dokonano także analizy obrotów z wykorzystaniem poszczególnych instrumentów na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku pozagiełdowym. Rozważania prowadzone były w oparciu o analizę literatury fachowej z zakresu zastosowania instrumentów pochodnych oraz publikowanych raportów rynkowych.
Nowak_Jacek_Sczendzina.pdf