METODY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie metod badania kondycji finansowej przedsię- biorstwa. W pracy przeanalizowano trzy metody oceny kondycji finansowej firmy. Dzięki pierwszej przedstawionej metodzie można zbadać spółkę w trzech wymiarach: w czasie, w przestrzeni i ze wzoru. Otrzymane w metodzie rozwiązania przedstawiają zmiany w firmie w ujęciu dynamicznym i mogą być wykorzystane w kolejnej przed- stawionej metodzie przyczynowej. Metoda ta polega na wychwyceniu związków przy- czynowo – skutkowych oraz innych relacji zachodzących między badanymi kategoriami finansowymi i sprowadza się do ustalenia czynnika, który wpływa na badaną kategorię, oraz siły tego oddziaływania. Ostatnią metodą zawartą w artykule jest analiza wskaź- nikowa. Dodatkowo zwrócono uwagę na cel i istotę badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Miciuła_Krzysztof.pdf