OCENA WEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI OBNIŻKI KOSZTÓW NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Streszczenie
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących wewnętrz- nych możliwości obniżki kosztów w prowadzeniu walki konkurencyjnej przez przedsię- biorstwa przemysłu mleczarskiego województwa podlaskiego. Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na określenie, jakie czynniki mają największy wpływ na redukcję kosztów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na polu kosztów w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego województwa podlaskiego, a także jakie działania planują podjąć te przedsiębiorstwa do roku 2015 w celu obniżenia kosztów.

Łuczaj_Jolanta.pdf