SPOSOBY I MECHANIZMY UCHYLENIA SIĘ OD ZAPŁATY NALEŻNEGO PODATKU VAT

Streszczenie
W opracowaniu pokazana waga podatku VAT w dochodach budżetu państwa, sposoby i metody unikania opodatkowania, oszustw i nadużyć. Obliczenie podatku VAT różni się znacznie od innych rodzajów podatków. VAT płaci końcowy konsument towarów i usług. Jednak płatnikiem tego podatku jest każdy producent. Jednostka gospo- darcza płaci pewną kwotę podatku w zależności od stworzonej przez niego wartości dodanej. Dlatego każdy podatnik oblicza kwotę podatku do zapłaty, jako różnicę pomiędzy kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.
Każdy zarejestrowany podatnik VAT ma nie tylko obowiązek płacenia podatku, ale i ma prawo do uzyskania zwrotu przepłaconej kwoty podatku. Sytuację kom- plikuje to, że w różnych krajach są niejednakowe taryfy VAT, stosowane do tych samych towarów.
W praktyce mogą mieć miejsce próby uniknięcia stosunkowo małych kwot VAT i mogą być oszustwa na szeroką skalę. Drobne uniknięcia mogą mieć miejsce w drodze nieskładania deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego, działania bez odpowiedniego zezwolenia, bez rejestracji jako podatnik VAT. Jednostki, które działają na szeroką skalę realizują towary z przemytu, wyprodukowane nielegalnie, realizują na wewnętrznym rynku towary, które miały być wywiezione za granicę kraju. We wszystkich krajach jest rozpowszechniona metoda, zwana Feniks. Stosując tę metodę jednostka gospodarcza nie płaci podatku albo płaci tylko część podatku i po krótkim czasie zanika.
VAT może być wyłudzony z budżetu w drodze przestępstw karuzelowych. W karu- zeli uczestniczą nie mniej niż trzy firmy. Jedna z nich wystawia dla drugiej firmy sfałszowaną fakturę VAT na rzekomą sprzedaż towarów. Druga firma rzekomo sprze- daje towary dla trzeciej i tak dalej. Ostatnia firma łańcuchu zwraca się do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT lub obniżenie kwoty podatku należnego.

Lakis_Vaclovas.pdf