DOSTĘPNOŚĆ DANYCH GEOMETRYCZNYCH W MODELACH IFCXML

Streszczenie
Dane związane z zarządzaniem nieruchomościami rozumianym również w kon- tekście projektowania architektonicznego, inżynierskiego i konstrukcyjnego stają się coraz łatwiej dostępne. Współczesne zunifikowane modele stosowane we wspo- mnianych dziedzinach - zbudowane w technologii Building Information Modeling (BIM) opartej o Industry Foundation Classes (IFC) - chociaż zawierają możliwie pełną informację, to za względu na swój rozmiar nie są w stanie dostarczyć danych geometrycznych bezpośrednio do wysoko specjalizowanych aplikacji wykorzystujących je do prowadzenia wszelkiego rodzaju analiz. Celem badania opisanego w tej pracy jest rozpoznanie formatu ifcXML, używanego do zapisu modeli BIM/IFC, w celu znale- zienia takich reprezentatywnych sekwencji odwołań do obiektów, które prowadzą do opisów ich umiejscowienia i kształtów. Ułatwiają one (te sekwencje) stworzenie procedur XSLT do parsowania plików z modelami ifcXML. Owe procedury użyte zostaną do zbudowania jądra automatycznego systemu pozyskiwania danych geo- metrycznych.

Bernacki_Piotr.pdf