POMIĘDZY RYNKIEM A MISJĄ SPOŁECZNĄ

Streszczenie
Artykuł podejmuje problematykę ulokowania jednej z form ekonomii społecznej – przedsiębiorczości społecznej - pomiędzy tradycyjnie pojmowanym podziałem na trzy sektory. Przedsiębiorstwo społeczne stanowi swego rodzaju hybrydę, posiadającą charakte- rystyczne cechy dla sektora prywatnego oraz non-profit. Istotnym elementem funkcjo- nowania tego typu podmiotów są zależności wynikające z partnerstwa przedsiębiorstw społecznych z sektorem publicznym oraz przedsiębiorstwami komercyjnymi, co stwarza z jednej strony szansę dla ich niezależności finansowej i konkurencyjności na rynku, ale rodzi także niebezpieczeństwo uzależnienia od zleceń i ograniczenia zasięgu oddzia- ływania społecznego. Obecnie w Polsce za przedsiębiorstwo społeczne można uznać spółdzielnie socjalne, ale przygotowywana jest ustawa rozszerzająca spektrum tego typu podmiotów na rynku. Jest to istotny element w ramach trendu „ekonomizacji” sektora pozarządowego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Goleński_Wojciech.pdf