FAKTORING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie

Wartość małych i średnich przedsiębiorstw nie sposób jest przecenić. Sektor ten, ze względu na swą specyfikę, będąc głównym kreatorem miejsc pracy oraz źródłem innowacji, odgrywa istotną rolę. Od kondycji tej, jakże licznej grupy przedsiębiorstw, uzależniony jest bowiem rozwój gospodarczy kraju. Jednakże właściwe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospodarczego wymaga odpowiednich sposobów finansowania. Ze względu na swą wielkość, czy też podatność na zmiany, znacząca część przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, ma utrudniony dostęp do klasycznych źródeł finansowania, a tym samym nie jest w stanie samodzielnie wygospodarować środków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa poszukują alternatywnych źródeł finansowania, wśród których coraz większym zainteresowaniem cieszy się faktoring, jako instrument finansowy umożliwiający przedsiębiorstwu zwiększenie sprawności zarządzania należnościami poprzez ich sprzedaż na rzecz instytucji faktoringowej. Artykuł ma na celu przedstawienie istoty faktoringu, wraz z określeniem jego głównych funkcji oraz scharakteryzowaniem najważniejszych jego form. Ponadto artykuł dostarcza informacji odnośnie rozwoju rynku faktroringowego w Polsce.

Żołądkiewicz_Agnieszka.pdf