PRIVATE BANKING - ZNACZENIE W PROCESIE PRZEMIAN WE WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI

Streszczenie
Celem opracowania jest określenie istoty private bankingu oraz jego znaczenia w procesie przemian we współczesnej bankowości. Artykuł jest również próbą odpo- wiedzi na pytania dotyczące zdobytych doświadczeń i stawianych wyzwań w zakresie obsługi zamożnych klientów, w którą zaangażowana jest znacząca część sektora bankowego, w tym najważniejsze banki współczesnej gospodarki światowej. W pracy przed- stawiono istotę private bankingu, scharakteryzowano jej klientów oraz podstawową ofertę produktów i usług, jak również rozpatrzono kwestię bankowości dla zamożnych klientów w kontekście polskim i międzynarodowym. Rozważania oparto na badaniach literaturowych, a więc na publikacjach poświęconych tematyce private bankingu oraz współczesnym finansom i bankowości, raportach banków i informacjach zawartych na stronach internetowych.

Syrocka_Sijka_Agnieszka.pdf