ANALIZA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY ICT WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W POLSCE

Streszczenie


W badaniu podjęto próbę klasyfikacji polskich województw ze względu na stopień dostępu do infrastruktury ICT dla młodzieży szkolnej. Zakres ten zawężono do placówek szkolnych oraz gospodarstw domowych. Województwa zostały porównane ze sobą za pomocą syntetycznego miernika rozwoju, co pozwoliło ustalić ich ranking ze względu na wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Polskie województwa cechują się w większości niskim poziomem zagospodarowania infrastruktury społecznej. Aż jedenaście z nich w 2008 r. lokuje się w klasie III (niskiej), wyznaczonej w oparciu o syntetyczny miernik Hellwiga.

Łogwiniuk_Katarzyna.pdf