SYSTEM FINANSOWY A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY

Streszczenie


Wśród wielu czynników wpływających na strukturę kapitału w przedsiębiorstwach jednym z najważniejszych jest system finansowy. Stopień rozwoju tego systemu i jego struktura wpływa na dostępność poszczególnych zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw i ich cenę. Istotną cechą współczesnych systemów finansowych jest wzrost znaczenia rynków papierów wartościowych w organizacji przepływów pieniężnych między podmiotami niefinansowymi.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany zachodzące w polskim systemie finansowym w ostatnich latach. Przeprowadzono także analizę wpływu tych zmian na struktury kapitałowe przedsiębiorstw.

Orechwa_Maliszewska_Elżbieta.pdf