PROJEKTY PODATKU BANKOWEGO W POLSCE NA TLE ROZWIĄZAŃ W WYBRANYCH KRAJACH

Streszczenie
Obecnie toczą się dyskusje na temat tzw. podatku bankowego, w szczególności celowości jego wprowadzenia oraz konsekwencji jakie może przynieść gospodarce a także bankom w Polsce. Z uwagi na różne modele rozwiązań opodatkowania banków, zróżnicowane wskazania przyczyn podstaw opodatkowania czy też beneficjenta środków uzyskanych z podatku, celem niniejszego opracowania jest porównanie tych rozwiązań, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. W drugiej części opracowania przedstawione są projekty zastosowania dodatkowego obciążenia podatko- wego nałożonego na instytucje finansowe, w tym banki w Polsce, oraz uzyskanie odpo- wiedzi na stawiane pytania w tym zakresie.

Król_Michał.pdf