AUDYT JAKO POTWIERDZENIE WIARYGODNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE POLSKI I LITWY

Streszczenie
Rozwijająca się gospodarka światowa, gospodarka poszczególnych państw, a także podmiotów gospodarczych coraz bardziej potrzebuje wiarygodnej i rzetelnej informacji o kierunkach alokacji zasobów gospodarczych oraz efektach gospodarowania. Sprawność tego procesu i jakość dostępnych informacji w zasadniczym stopniu decyduje o wła- ściwym kierunku lokowania kapitałów, wyborze partnerów gospodarczych oraz uzyskiwaniu środków na rozwój podmiotów gospodarczych. Szczególne znaczenie w oma- wianym obszarze przypisuje się przyjętym zasadom rachunkowości a w szczególności sprawozdawczości finansowej. Za prawidłowe zorganizowanie rachunkowości oraz sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Zadaniem audytu jest uwiarygodnienie danych zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Niniejsze opracowanie stanowi próbę porównania i oceny wpływu audytu zewnętrznego na wiarygodność sprawozdawczości finansowej na przykładzie Polski i Litwy.

Grygutis_Kazimierz.pdf