Przedsiębiorstwo & Finanse 2011 (1)

 

 

Recenzenci w roku 2011:

prof. dr hab. Lech Kurowski
prof. dr hab. Aleksander Maksimczuk

 

ISSN 2084-1361

 Papierowa wersja czasopisma jest wersją pierwotną.

AUDYT JAKO POTWIERDZENIE WIARYGODNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE POLSKI I LITWY

Streszczenie
Rozwijająca się gospodarka światowa, gospodarka poszczególnych państw, a także podmiotów gospodarczych coraz bardziej potrzebuje wiarygodnej i rzetelnej informacji o kierunkach alokacji zasobów gospodarczych oraz efektach gospodarowania. Sprawność tego procesu i jakość dostępnych informacji w zasadniczym stopniu decyduje o wła- ściwym kierunku lokowania kapitałów, wyborze partnerów gospodarczych oraz uzyskiwaniu środków na rozwój podmiotów gospodarczych. Szczególne znaczenie w oma- wianym obszarze przypisuje się przyjętym zasadom rachunkowości a w szczególności sprawozdawczości finansowej. Za prawidłowe zorganizowanie rachunkowości oraz sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Zadaniem audytu jest uwiarygodnienie danych zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Niniejsze opracowanie stanowi próbę porównania i oceny wpływu audytu zewnętrznego na wiarygodność sprawozdawczości finansowej na przykładzie Polski i Litwy.

Grygutis_Kazimierz.pdf

PROJEKTY PODATKU BANKOWEGO W POLSCE NA TLE ROZWIĄZAŃ W WYBRANYCH KRAJACH

Streszczenie
Obecnie toczą się dyskusje na temat tzw. podatku bankowego, w szczególności celowości jego wprowadzenia oraz konsekwencji jakie może przynieść gospodarce a także bankom w Polsce. Z uwagi na różne modele rozwiązań opodatkowania banków, zróżnicowane wskazania przyczyn podstaw opodatkowania czy też beneficjenta środków uzyskanych z podatku, celem niniejszego opracowania jest porównanie tych rozwiązań, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. W drugiej części opracowania przedstawione są projekty zastosowania dodatkowego obciążenia podatko- wego nałożonego na instytucje finansowe, w tym banki w Polsce, oraz uzyskanie odpo- wiedzi na stawiane pytania w tym zakresie.

Król_Michał.pdf

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY ICT WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W POLSCE

Streszczenie


W badaniu podjęto próbę klasyfikacji polskich województw ze względu na stopień dostępu do infrastruktury ICT dla młodzieży szkolnej. Zakres ten zawężono do placówek szkolnych oraz gospodarstw domowych. Województwa zostały porównane ze sobą za pomocą syntetycznego miernika rozwoju, co pozwoliło ustalić ich ranking ze względu na wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Polskie województwa cechują się w większości niskim poziomem zagospodarowania infrastruktury społecznej. Aż jedenaście z nich w 2008 r. lokuje się w klasie III (niskiej), wyznaczonej w oparciu o syntetyczny miernik Hellwiga.

Łogwiniuk_Katarzyna.pdf

SYSTEM FINANSOWY A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY

Streszczenie


Wśród wielu czynników wpływających na strukturę kapitału w przedsiębiorstwach jednym z najważniejszych jest system finansowy. Stopień rozwoju tego systemu i jego struktura wpływa na dostępność poszczególnych zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw i ich cenę. Istotną cechą współczesnych systemów finansowych jest wzrost znaczenia rynków papierów wartościowych w organizacji przepływów pieniężnych między podmiotami niefinansowymi.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zmiany zachodzące w polskim systemie finansowym w ostatnich latach. Przeprowadzono także analizę wpływu tych zmian na struktury kapitałowe przedsiębiorstw.

Orechwa_Maliszewska_Elżbieta.pdf

PRIVATE BANKING - ZNACZENIE W PROCESIE PRZEMIAN WE WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI

Streszczenie
Celem opracowania jest określenie istoty private bankingu oraz jego znaczenia w procesie przemian we współczesnej bankowości. Artykuł jest również próbą odpo- wiedzi na pytania dotyczące zdobytych doświadczeń i stawianych wyzwań w zakresie obsługi zamożnych klientów, w którą zaangażowana jest znacząca część sektora bankowego, w tym najważniejsze banki współczesnej gospodarki światowej. W pracy przed- stawiono istotę private bankingu, scharakteryzowano jej klientów oraz podstawową ofertę produktów i usług, jak również rozpatrzono kwestię bankowości dla zamożnych klientów w kontekście polskim i międzynarodowym. Rozważania oparto na badaniach literaturowych, a więc na publikacjach poświęconych tematyce private bankingu oraz współczesnym finansom i bankowości, raportach banków i informacjach zawartych na stronach internetowych.

Syrocka_Sijka_Agnieszka.pdf

FAKTORING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie

Wartość małych i średnich przedsiębiorstw nie sposób jest przecenić. Sektor ten, ze względu na swą specyfikę, będąc głównym kreatorem miejsc pracy oraz źródłem innowacji, odgrywa istotną rolę. Od kondycji tej, jakże licznej grupy przedsiębiorstw, uzależniony jest bowiem rozwój gospodarczy kraju. Jednakże właściwe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospodarczego wymaga odpowiednich sposobów finansowania. Ze względu na swą wielkość, czy też podatność na zmiany, znacząca część przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, ma utrudniony dostęp do klasycznych źródeł finansowania, a tym samym nie jest w stanie samodzielnie wygospodarować środków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa poszukują alternatywnych źródeł finansowania, wśród których coraz większym zainteresowaniem cieszy się faktoring, jako instrument finansowy umożliwiający przedsiębiorstwu zwiększenie sprawności zarządzania należnościami poprzez ich sprzedaż na rzecz instytucji faktoringowej. Artykuł ma na celu przedstawienie istoty faktoringu, wraz z określeniem jego głównych funkcji oraz scharakteryzowaniem najważniejszych jego form. Ponadto artykuł dostarcza informacji odnośnie rozwoju rynku faktroringowego w Polsce.

Żołądkiewicz_Agnieszka.pdf